BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXI /134 /05 RADY POWIATU ŁOMZYŃSKIEGO

z dnia: 22 lutego 2005 roku
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łomżyńskiego
Na podstawie art. 4 ust. 1 oraz art. 12 pkt 4 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055 i nr 167, poz. 1759) uchwala się, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr XIII/80/04 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łomżyńskiego, w załączniku do przedmiotowej uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1)w rozdziale II pn. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na terenie powiatu łomżyńskiego wprowadza się pkt 12 Identyfikacja problemów, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,

2)w rozdziale III pn. Zadania polegające na poprawie sytuacji na terenie Powiatu Łomżyńskiego i ich realizacja w pkt 1. Planowane projekty i zadania inwestycyjne na lata 2004 – 2006

a/ wykreślić zadanie:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1964B Bronowo-Janczewo-Bożejewo-Tarskowo-Olszyny na odc. Bronowo-Janczewo, Bożejewo-Olszyny (7,40 km)”

b/ wprowadzić zadanie:
„Przebudowa ciągu drogowego złożonego z odcinków trzech dróg powiatowych: nr 1964 B (23504) na odc. Bronowo-Olszyny, nr 1924B (23358) na odc. Olszyny-Guty i nr 1962 B (23501) Guty-Kownaty, o długości ok. 14,90 km”, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,

c/ wprowadzić zadanie:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1956B (23397) na odc. droga krajowa Nr 61 – Łuby Kurki na dług. ok. 4,50 km”, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

3)w rozdziale III pn. Zadania polegające na poprawie sytuacji na terenie Powiatu Łomżyńskiego i ich realizacja w pkt 2. Planowane projekty i zadania inwestycyjne w następnych latach – projekty długoterminowe

wykreślić zadanie:


- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1956B dr 61 – Leopoldowo-Łuby-Kurki-Miastkowo na odc. Leopoldowo-Miastkowo, dł. odc. 4,50 km”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Kłosiński
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXI/134 /05
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 22 lutego 2005 roku


12. Identyfikacja problemów

12.1. Problemy przyrodnicze i ekologiczne

- konieczność zachowania walorów środowiskowych, przyrodniczych oraz postrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego,
- niezadowalający stan czystości wód, szczególnie rzeki Narwi,
- kwestia złej gospodarki odpadami (dzikie wysypiska).

12.2. Problemy środowiska kulturowego

- brak dużego obiektu kulturalnego z nowoczesnym nagłośnieniem i salą widowiskową na terenie powiatu łomżyńskiego i miasta Łomży,
- zły stan techniczny większości obiektów kulturowych i brak inwestorów,
- zagrożenie niekorzystnymi przekształceniami funkcjonujących obiektów kulturowych i ich otoczenia w przypadku konieczności modernizacji czy podniesienia standardu funkcjonalnego i technicznego,
- w zakresie placówek upowszechniania kultury najpoważniejszym problemem jest zły stan techniczny placówek kulturalnych (m.in. Muzeum Przyrody w Drozdowie) oraz szkolny księgozbiór biblioteczny.

12.3. Problemy związane z infrastrukturą techniczną

- zły stan techniczny dróg,
- drogi na terenie powiatu często nieutwardzone, słabo wyposażone w infrastrukturę, brak ciągów pieszych,
- słabo rozwinięta infrastruktura gazowa,
- słabo rozwinięta sieć wodno – kanalizacyjna (poza gminą Łomża i Piątnica).

12.4. Problemy związane z gospodarką powiatu łomżyńskiego

- słabo rozwinięta infrastruktura techniczna, brak kanalizacji i sieci gazowej warunkującej napływ inwestorów,
- niedostatecznie rozbudowany układ komunikacyjny,
- brak zainteresowania inwestorami zagranicznymi,
- znikoma ilość dużych zakładów.

12.5. Problemy demograficzne

Zmiany w zaludnieniu powiatu łomżyńskiego w okresie perspektywicznym uwarunkowane są przebiegiem procesów społeczno-gospodarczych, zarówno na jego obszarze, jak również w regionie i kraju. Kondycja ekonomiczna mieszkańców, możliwości zapewnienia godnych warunków życia (praca, mieszkanie, dostęp do usług) zdecydują o ruchliwości przestrzennej ludności, a także wpłyną na poziom przyrostu naturalnego.
Prognozuje się, że:
- do roku 2020 roku będzie wzrastać liczba ludności w wieku produkcyjnym, przy jednoczesnym wzroście liczby ludności w wieku poprodukcyjnym,
- przyrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym spowoduje konieczność rozwoju różnych form opieki,
- w okresie perspektywicznym będzie wzrastała liczba zgonów (skutek postępującego się starzenia ludności),
- należy liczyć się ze zwiększeniem odpływu ludności w młodym wieku, wobec złej sytuacji na lokalnym rynku pracy.

12.6. Problemy rynku pracy

- dotychczasowy rozwój działalności gospodarczej nie potrafił dostatecznie zaspokoić zapotrzebowania na miejsca pracy,
- skutkiem utrzymującego się deficytu miejsc pracy jest zjawisko bezrobocia ukrytego na obszarach wiejskich.

Problemy bezrobocia, jego redukcja i w jego konsekwencji niekorzystne zjawiska społeczne zależą nie tylko od starań gmin w powiecie łomżyńskim, ale również od polityki ekonomicznej państwa oraz od radykalnej poprawy sytuacji na rynku pracy w mieście Łomża.

12.7. Problemy dotyczące warunków życia ludności

- w zakresie oświaty problemem jest stan techniczny niektórych budynków szkolnych. Polepszenia wymaga również stan zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych przy szkołach.
- brak planów zagospodarowania budynków po zlikwidowanych szkołach podstawowych w niektórych wsiach,
- obiekty mieszczące placówki ochrony zdrowia wymagają modernizacji.Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXI/134 /05
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 22 lutego 2005 roku


Nazwa planowanego działania
Etapy działania i harmonogram realizacji
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Nakłady do poniesienia

„Przebudowa ciągu drogowego złożonego z odcinków trzech dróg powiatowych: nr 1964 B (23504) na odc. Bronowo-Olszyny, nr 1924B (23358) na odc. Olszyny-Guty i nr 1962 B (23501) Guty-Kownaty, o długości ok. 14,90 km”


- przygotowanie dokumentacji projektowej (2005)
- pozyskanie środków na sfinansowanie zadania (2005)
- realizacja zadania (2006-2007)

- Starostwo Powiatowe
w Łomży
- Urząd Gminy Piątnica
- Urząd Gminy Wizna

Planowany budżet zadania: 6.000 tys. zł
w tym środki UE (75%): 4.500 tys. zł


Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXI/134 /05
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 22 lutego 2005 roku


Nazwa planowanego działania

Etapy działania i harmonogram realizacji
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Nakłady do poniesienia


„Przebudowa drogi powiatowej nr 1956B (23397) na odc. droga krajowa Nr 61 – Łuby Kurki na dług. ok. 4,50 km”


- przygotowanie dokumentacji projektowej (2005)
- pozyskanie środków na sfinansowanie zadania (2005)
- realizacja zadania (2006)

- Starostwo Powiatowe
w Łomży
- Urząd Gminy Miastkowo

Planowany budżet zadania: 1.300 tys. zł
w tym środki UE (75%):
975 tys. zł


Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 2 mar 2005 13:26
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1907 razy