BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 45/2017 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 10 listopada 2017 roku
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników mienia w Starostwie Powiatowym w Łomży

 

Na podstawie art. 26 i  27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) oraz Instrukcji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Łomży wprowadzonej zarządzeniem nr 51/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r.  zarządzam:

     § 1

 

 Przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji  następujących składników majątkowych będących na stanie Starostwa Powiatowego w Łomży:

 


 1. W drodze spisu z natury:

 • druki ścisłego zarachowania,
 • tablice rejestracyjne, dzienniki budów,
 • środki trwałe i pozostałe środki trwałe, niematerialne wartości prawne będące własnością innych jednostek powierzone Starostwu do użytkowania,

 1. W drodze potwierdzenia sald:

 • środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych,
 • należności od kontrahentów.

 1. W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów oraz odrębnych ewidencji:


 1. środki trwałe oraz grunty,
 2. środki trwałe w budowie,
 3. wartości niematerialne i prawne,
 4. umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 5. długoterminowe aktywa finansowe,
 6. należności z pracownikami,
 7. należności wobec kontrahentów,
 8. rozrachunki z budżetami,
 9. pozostałe rozrachunki z tytułów publiczno - prawnych,
 10. inne aktywa i pasywa.

    § 2

 


 1. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31.12.2017 r.
 2. Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji w składzie:

 • Przewodniczący Komisji - Korwek Beata
 • Członek Komisji - Kisiel Kinga
 • Członek Komisji - Kaczmarczyk Justyna
 • Członek Komisji - Urbanowski Adam
 • Członek Komisji - Wierzba Renata

     § 3

 

Termin zakończenia inwentaryzacji i rozliczenia jej wyników ustalam na dzień 10.01.2018 r.

     § 4

 


 1. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej jest odpowiedzialny za przeprowadzenie inwentaryzacji w zakresie spisu z natury, w tym:

 • przeszkolenie członków zespołów spisowych,
 • właściwe i terminowe przeprowadzenie inwentaryzacji,
 • przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego różnice inwentaryzacyjne,
 • przedstawienie wniosków w sprawie różnic inwentaryzacyjnych.

 1. Za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji w zakresie potwierdzenia sald oraz weryfikacji sald kont ewidencji księgowej odpowiedzialność ponosi Pani Grażyna Głażewska.

     § 5

 

Szczegółowe zasady i sposób wykonania czynności inwentaryzacyjnych określa Przewodniczący w uzgodnieniu ze Skarbnikiem.

     § 6

 


 1. Inwentaryzacji składników majątkowych, ustalenia różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczenia dokonuje Komisja Inwentaryzacyjna.
 2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe ujęcie wyników inwentaryzacji jest Skarbnik.
 3. Wyniki inwentaryzacji winny być ujęte w księgach rachunkowych tego roku budżetowego na, którego dzień przypada termin inwentaryzacji.

     § 7

 

 Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Skarbnikowi.

     § 8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

 Starosta

Elżbieta Parzych

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 22 gru 2017 10:08
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 768 razy