BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXI/133 /05 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 22 lutego 2005 roku
w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r; Nr 142 poz. 1592; z 2002r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r Nr 162 poz. 1568; z 2004 r Nr 102 poz. 1055 i Nr 167 poz. 1759) oraz art. 11 ust. 2 i 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2004 r, Nr 261 poz. 2603) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na:
1.Najem na okres 10 lat, dla Ochotniczych Hufców Pracy - Podlaska Wojewódzka Komenda, 15-872 Białystok, ul. Dąbrowskiego 22, nieruchomości będącej częścią składową budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, na parterze, o pow. 519 m2, z przeznaczeniem na działalność statutową Ochotniczych Hufców Pracy.
2.Odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Henryk Kłosiński
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 1 mar 2005 15:00
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1608 razy