BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 20/2017 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 09 czerwca 2017 roku
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego oraz lokalu administracyjnego będącego własnością Skarbu Państwa oraz udzielenia bonifikaty na rzecz Gminy Zbójna.

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust.1, art. 14 ust. 1 i 5, art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz zarządzenia Wojewody Podlaskiego nr 50/2017 z dnia 30 kwietnia 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego i lokalu administracyjnego z udzieleniem bonifikaty

Starosta Łomżyński

zarządza, co następuje:

§1


 1. Dokonać sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Zbójna lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 68,63 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 5,48 m2i udziałem w wysokości 3243/10000 w nieruchomości wspólnej oraz lokalu administracyjnego nr 3 o powierzchni użytkowej 65,46 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 5,81 m2, garażem o pow. użytkowej 14,90 m2 i udziałem w wysokości 3770/10000 w nieruchomości wspólnej, znajdujących się w budynkach usytuowanych
  na nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa, położonej w obrębicie ewidencyjnym Zbójna, jednostce ewidencyjnej Zbójna, oznaczonej jako działka nr 718/6
  o powierzchni 0,1391 ha, posiadającej w Sądzie Rejonowym w Łomży, VI Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzoną księgę wieczystą nr LM1L/00073401/3.
 2. Udzielić 95% bonifikaty od ceny sprzedaży lokali opisanych w § 1 ust. 1 w związku
  z przeznaczenia ich na realizację zadań własnych gminy w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

 

§2


 1. Dokonanie sprzedaży w trybie bezprzetargowym, o której mowa § 1 ust. 1, nastąpi w drodze umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego.
 2. Koszty wynikające ze sporządzenia aktu notarialnego ponosi Gmina Zbójna.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta

Elżbieta Parzych

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 14 cze 2017 09:53
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 860 razy