BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 14/2017 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 3 kwietnia 2017 roku
w sprawie Zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Łomży

 

         Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047) i w związku z art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadzam zmiany do Zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Łomżyw brzmieniu określonym w załączniku do Zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1.01.2017 r.

 

 Starosta

Elżbieta Parzych

 

 

Załącznik do

Zarządzenia nr 14 /2017

Starosty Łomżyńskiego

z dnia 3 kwietnia 2017 r.

 

 

W Instrukcji określającej   Zasady rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Łomży   stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 50/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

W załączniku nr 5 Zasady funkcjonowania kont księgi głównej w Starostwie Powiatowym dodaje się konta pozabilansowe 091 – Zasoby Powiatu oraz konto 092 – Zasoby Skarbu Panstwa:

 

K o n t o   091   - Zasoby Powiatu


Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń


Konto   091 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu, a oddanych do użytkowania jednostkom organizacyjnym Powiatu

Na koncie 091 –Zasoby Powiatu ujmuje się:


Wn


Ma


-          przychody nowych lub

używanych środków   trwałych,

-     wartość ulepszeń zwiększających wartość   początkową   środków trwałych,

-          przychody środków trwałych nowo ujawnionych,

-          nieodpłatne przyjęcie środków trwałych,

-          zwiększenie wartości początkowej środków trwałych dokonywane wskutek aktualizacji ich wyceny.


-          wycofanie środków trwałych z używania wskutek ich likwidacji lub nieodpłatnego przekazania,

-          ujawnione niedobory środków trwałych,

-          zmniejszenie wartości początkowej środków trwałych dokonywane wskutek aktualizacji ich   wyceny.


Zasady prowadzenia   kont ksiąg pomocniczych i   ich powiązanie z   kontami księgi głównej


Pozabilansowa ewidencja analityczna prowadzona jest według jednostek, którym powierzono majątek z uwzględnieniem podziału na grupy Klasyfikacji Środków trwałych. Ewidencja szczegółowa do   konta 091 t prowadzona jest w Wydziale Finansowym.

 


Uwagi


Konto 091   może wykazywać saldo   Wn, które oznacza stan   środków trwałych w   wartości początkowej będących w dyspozycji poszczególnych jednostek organizacyjnych.

 

 

 

K o n t o   092   - Zasoby Skarbu Państwa


Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń


Konto   092 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,

Na koncie 092 –Zasoby Skarbu Państwa ujmuje się:  


Wn


Ma


-          przychody nowych lub

     używanych środków

     trwałych,

-     wartość ulepszeń zwiększających wartość   początkową   środków trwałych,

-          przychody środków trwałych nowo ujawnionych,

-          nieodpłatne przyjęcie środków trwałych,

-          zwiększenie wartości początkowej środków trwałych dokonywane wskutek aktualizacji ich wyceny.


-          wycofanie środków trwałych z używania wskutek ich likwidacji lub nieodpłatnego przekazania,

-          ujawnione niedobory środków trwałych,

-          zmniejszenie wartości początkowej środków trwałych dokonywane wskutek aktualizacji ich   wyceny.


Zasady prowadzenia   kont ksiąg pomocniczych i   ich powiązanie z   kontami księgi głównej


Pozabilansowa ewidencja analityczna prowadzona jest według grup Klasyfikacji Środków trwałych. Ewidencja szczegółowa do   konta 092 prowadzona   jest w wydziale merytorycznym.

Ewidencja szczegółowa powinna uwzględniać wymogi określone w przepisach szczególnych.

 


Uwagi


Konto 092   może wykazywać saldo   Wn, które oznacza stan   środków trwałych w   wartości początkowej.

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 21 kwi 2017 15:14
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1766 razy