BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXII/119/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 27 grudnia 2016 roku
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2016, poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 


  1. Ustala się wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
  2. Zestawienie wydatków niewygasających oraz ostateczny termin ich dokonania zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 Ustala się plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

 Środki finansowe, o których mowa w §1 zostaną przekazane z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek pomocniczy Powiatu Łomżyńskiego.

 

§ 4

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Przewodniczący Rady

    Jarosław Kulesza

 

      

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 10 sty 2017 16:27
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 934 razy