BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XIX /127/ 05 RADY POWIATU ŁOMZYŃSKIEGO

z dnia: 11 stycznia 2005 roku
w sprawie nabycia w formie darowizny udziału w nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej, stanowiącej własność Województwa Podlaskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r, nr 142 poz. 1592; z 2002r. nr 23 poz.220; nr 6 2 poz.558; nr 113 poz.984; nr 200 poz.1688 ;nr 153 poz.1271; z 2004 Nr 102 poz.1055 i Nr 167 poz.1759 ) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. tekst jednolity z 2004r. nr 261 poz.2603 ) i w związku z § 2 ust.1 pkt.1 i 3 Uchwały nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata uchwala się, co następuje:

§1

1.wyraża się zgodę na przyjęcie w formie darowizny udziału w wysokości 8518/11998 części w nieruchomości zabudowanej, położonej w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10 129 o pow.0,0460 ha, stanowiącej zgodnie z zapisem w KW Nr 26 841 własność Województwa Podlaskiego;
2.przyjęcie darowizny następuje zgodnie z dotychczasowym jej przeznaczeniem i wykorzystywaniem na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Henryk KŁOSIŃSKI

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 13 sty 2005 11:23
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1595 razy