BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XIX/126/ 05 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 11 stycznia 2005 roku
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego.
Na podstawie § 2 pkt 2 i § 3 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z 2001 r. Nr 34, poz.393, z 2002 r. Nr 210, poz. 1785) uchwala się, co następuje:

§ 1
1. W uchwale Nr XIV/71/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 maja 2000 roku w sprawie
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w
złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych
Powiatu Łomżyńskiego zmienionej uchwałą Nr III/19/03 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia
28 stycznia 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w
tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego określonej wyżej cytowanym
rozporządzeniem w kwocie 700 zł. ( słownie: siedemset złotych).
2)Przyjmuje się w porozumieniu z pracodawcami jednostek organizacyjnych Powiatu
Łomżyńskiego oraz stosownie do ich możliwości finansowych wartość jednego punktu w złotych dla:
1/ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 3,00 zł. (słownie: trzy złote ),
2/ Zarządu Dróg Powiatowych – 4,30 zł. (słownie: cztery złote trzydzieści groszy),
3/ Powiatowego Urzędu Pracy – 4,50 zł ( słownie: cztery złote pięćdziesiąt groszy),
4/ Zakładu Technicznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Łomży- 4,00 zł. ( słownie: cztery złote),
5/ Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem – 3,50
(słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy ),
6/ Zespołu Szkół Średnich i Zawodowych w Marianowie- 3,50
(słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy ),
7/ Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Łomży – 3,00 zł.( słownie: trzy złote),
8/ Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Łomży - 4,50 zł.
( słownie: cztery złote pięćdziesiąt groszy).
2. Kwota ustalonego najniższego wynagrodzenia oraz wartość jednego punktu dla pracowników
poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu obowiązuje od 1 stycznia 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący Rady Henryk Kłosiński

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 13 sty 2005 11:20
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1575 razy