BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIX/124/05 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 11 stycznia 2005 roku
w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.
Na podstawie art.30 ust.6 w związku z art.91 d pkt 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2003r. nr 118, poz.1112 zm.nr 137, poz.1304, nr 203, poz.1966, nr 213, poz.2081 z 2004r. nr 96, poz.959 i nr 179, poz.1845) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1.Określa się w drodze regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.
2.Postanowienia regulaminu wymienionego w ust.1 obowiązują w okresie od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego oraz dyrektorom szkół i placówek, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.

§ 3. Tracą moc:
1) Uchwała nr XV/76/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2000r. w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku funkcyjnego oraz szczegółowych warunków jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym, zmieniona Uchwałą nr XXIX/144/02 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 lutego 2002r.
2) Uchwała nr XV/77/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2000r. w sprawie określenia w drodze regulaminu szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym, zmieniona Uchwałą nr XXIX/148/02 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 lutego 2002r.
3) Uchwała nr XV/78/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2000r. w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku motywacyjnego oraz szczegółowych warunków jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym, zmieniona Uchwałą nr XXIX/145/02 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 lutego 2002r.
4) Uchwała nr XV/79/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2000r. w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku za warunki pracy oraz szczegółowych warunków jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym, zmieniona Uchwałą nr XXIX/147/02 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 lutego 2002r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzedowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczacy Rady
Henryk Kłosiński

Załącznik do uchwały
Nr XIX/124 /04
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 11 stycznia 2005 roku

REGULAMIN
w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.

ROZDZIAŁ I
DODATEK MOTYWACYJNY
§ 1. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły lub placówki ustala i przyznaje w wysokości do 50 % wynagrodzenia zasadniczego Starosta Łomżyński, zaś w stosunku do pozostałych nauczycieli dyrektor szkoły lub placówki w wysokości od 5 % do 30 % wynagrodzenia zasadniczego w ramach posiadanych środków.
§ 2. Do warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego należą:
1).osiagnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwosci oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiagnięć dydaktyczno – wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we wspólpracy z ich rodzicami,
c) pełne rozpoznawanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególneej opieki.
2).jakość świadczonej pracy, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejetności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych obowiązków.
3). ocena pracy – posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
4). zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art.42 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy - Karty Nauczyciela, a w szczególności:

- 2 -
a). udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b). udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c). opieka nad samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d). prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e). aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły,
w tym, dyrektorowi szkoły lub placówki za:
1) realizację w szkole lub placówce, lokalnej polityki oświatowej,
2) prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,
3) samodzielność w prawidłowym wykonywaniu zadań,
4) przestrzeganie obowiązujacych przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły lub
placówki oraz bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz uczniów.

§ 3. 1.Dodatki motywacyjne przyznaje dyrektor szkoły lub placówki z własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotów wymienionych w § 5 regulaminu, dwa razy do roku na podstawie niniejszego regulaminu w terminach:
do 31 sierpnia na okres od 1 września do 28 lutego,
do 28 lutego na okres od 1 marca do 31 sierpnia.
2. 2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek motywacyjny może być przyznawany w innym terminie i na inny okres niż określony w ust. 1.

§ 4. Decyzję o przyznaniu dodatku przekazuje się nauczycielowi (dyrektorowi) w formie pisemnej, kopie decyzji włącza się do akt osobowych, a drugą przekazuje do ksiegowości szkoły lub placówki.

§ 5. Z wnioskiem do do dyrektora szkoły lub placówki o przyznanie i zwiększenie dodatku mogą wystapić:
1). związki zawodowe działające w szkole lub placówce,
2). osoby zajmujące stanowiska kierownicze w szkole.

§ 6. 1.Prawa do dodatku motywacyjnego nie mają nauczyciele, którzy:
1). po raz pierwszy są zatrudnieni w danej szkole lub placówce przez okres 6 miesiecy licząc od daty rozpoczęcia pracy, z wyjątkiem nauczycieli przeniesionych służbowo na podstawie art.18 Karty Nauczyciela, skierowanych w oparciu o art. 19 Karty Nauczyciela i uzupełniających pensum zgodnie z art.22 Karty Nauczyciela.


-3 -
2). zostali ukarani karą porządkową bądź dyscyplinarną, przez okres obowiazywania kary do czasu jej zatarcia,
3). przebywają na urlopach bezpłatnych, wychowawczych i urlopach dla poratowania zdrowia w terminie przyznawania dodatku, a także w stanie nieczynnym.
2.Wypłata dodatku motywacyjnego w sytuacji określonej w ust.1 pkt 2, ustaje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu w którym nastąpiło uprawomocnienie się decyzji ( orzeczenia) nałożonego karą.Jeżeli uprawomocnienie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca, to wypłata ustaje od tego dnia.
3.Wypłata dodatku motywacyjnego w sytuacji określonej w ust.1 pkt 3, ustaje z chwilą przejścia nauczyciela na urlop bezpłatny, wychowawczy, urlop dla poratowania zdrowia, a także w stan nieczynny. W wypadku przejścia w ciągu miesiąca naliczenie następuje proporcjonalnie do czasu przepracowanego.

ROZDZIAŁ II
DODATEK FUNKCYJNY
§ 7. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły lub placówki albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie, wychowawstwo klasy bądź sprawowanie funkcji:
1). doradcy metodycznego lub nauczyciela – konsultanta,
2). opiekuna stażu.
§ 8. 1.Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły lub placówki przyznaje i ustala jego wysokość zgodnie z tabelą Starosta Łomżyński,a w stosunku do pozostałych nauczycieli dyrektor szkoły lub placówki.
2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego uwzględnia się następujace kryteria:
1). wielkość szkoły lub placówki oraz ich strukturę organizacyjną,
2). złożoność zadań wynikajacych z zajmowanego stanowiska,
3). liczbę stanowisk kierowniczych w szkole lub placówce,
4). wyniki pracy szkoły lub placówki,
5). warunki demograficzne i geograficzne w jakich funkcjonuje szkoła lub placówka.
§ 9. 1.Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
2.Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania – z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.


- 4 -

3. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych przysługuje dodatek wyższy, z wyłączeniem dodatku za wychowawstwo klasy.
4.Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych przyczyn obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiazków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
5.Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły (placówki)przysługuje widcedyrektorowi szkoły (placówki) od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 3 miesiącach zastępstwa.
§ 10. 1.Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi z tytułu sprawowania funkcji opiekuna stażu nauczyciela stażysty lub kontraktowego w wysokości od 3 do 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, za każdego nauczyciela .
2. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi wykonującemu zadania doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta odpowiednio w wysokości:
1). nauczyciel doradca do 10% wynagrodzenia zasadniczego,
2). nauczyciel konsultant do 10% wynagrodzenia zasadniczego.
3).Postanowienia § 9 ust.1 – 4 stosuje się odpowiednio.
4).Dodatek nie przysługuje w okresie przerwania stażu przez nauczyciela odbywajacego ten staż.

§ 11. 1.Nauczycielowi przysługuje dodatek za wychowawstwo klasy w wysokości do 30 zł miesięcznie.
2.W razie zaprzestania funkcji wychowawcy klasy w ciągu miesiąca lub podjęcia w takim czasie, nauczyciel otrzymuje dodatek z tego tytułu proporcjonalnie do przepracowanego okresu.W takim przypadku wysokość wynagrodzenia ustala się dzieląc stawkę miesięcznego wynagrodzenia przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie przepracowanym.

§ 12. Dodatki funkcyjne, wypłaca się miesięcznie z góry.


-5-

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH

LP.
STANOWISKO Wysokość dodatku miesięcznie w % w stosunku do przyznanego wynagrodzenia zasadniczego
1 2 3
1. Dyrektor szkoły ( zespołu ) każdego typu liczącego:
do 4 oddziałów
5 - 6 oddziałów
7 - 8 oddziałów
9 – 16 oddziałów
17 i więcej oddziałów
10 – 50
15 – 55
20 – 60
25 – 65
30 - 100
2. Wicedyrektor szkoły ( zespołu ) liczącego:
od 12 – 16 oddziałów
17 i więcej oddziałów
15 – 55
20 - 60
3.Kierownik warsztatu szkolnego ( laboratorium, szkolenia praktycznego ) we wszystkich typach szkół
20 -60
4.Kierownik internatu liczącego:
do 140 wychowanków
od 141 do 200 wychowanków
powyżej 200 wychowanków.
15 – 55
20 – 60
25 - 65
5.Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
Wicedyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej15 – 55 10 - 50

ROZDZIAŁ III
DODATEK ZA WARUNKI PRACY
I.Dodatek z tytułu pracy w trudnych warunkach
§ 13. 1. Dodatek z tytułu pracy w trudnych warunkach przysługuje:
1). nauczycielom szkół ( klas ) przysposabiających do pracy zawodowej w wysokości do 5% wynagrodzenia zasadniczego,

-6-

2). nauczycielom praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych za każdą godzinę zajęć praktycznych w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji w wysokości do 20 % godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
3) nauczycielom szkół za zajęcia w oddziałach klas realizujacych program „Międzynarodowej Matury” – z przedmiotów objętych postępowaniem egzaminacyjnym, za każdą efektywnie przepracowaną godzinę zajęć – dodatek w wysokości do 100% stawki godzinowej.
2.Dodatek o którym mowa w ust.1 przysługuje również odpowiednio:
1) nauczycielom szkół, wychowawcom internatów i świetlic nie bedących specjalnymi, którzy prowadzą zajęcia w klasach i grupach specjalnych zorganizowanych w tych szkołach, internatach i świetlicach.
2) nauczycielom szkół, nie bedących specjalnymi, którzy prowadzą nauczanie indywidualne dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego.
3) innym pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w szkołach ( placówkach), w których przysługuje dodatek za trudne warunki pracy,
4) nauczycielom zajęć grupowych i indywidualnych wynikajacych z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz z ich rodzicami i opiekunami w poradniach psychologiczno – pedagogicznych oraz w innych poradniach specjalistycznych .
3.Dodatek, o którym mowa w ust.2 przysługuje w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
II. Dodatek z tytułu pracy w warunkach uciążliwych
§ 14. 1.Nauczycielom szkół nie będących specjalnymi, którzy prowadzą nauczanie indywidualne z niepełnosprawnymi ruchowo przysługuje dodatek z tytułu pracy w warunkach uciążliwych w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Nauczycielom za pracę wykonywaną przy użyciu elektronicznych monitorów ekranowych z tytułu pracy w warunkach uciążliwych przysługuje dodatek w wysokości od 10 do 35 zł miesięcznie.Przy ustaleniu wysokości dodatku należy uwzględnić liczbę godzin przepracowanych przez nauczyciela przy obsłudze monitorów ekranowych ponad minimalną miesięczną liczbę godzin warunkującą nabycie prawa do dodatku, tj. co najmniej 40 godzin miesięcznie.

III. Dodatek z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia.
§ 15. 1.Nauczycielom z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia przysługują z tego tytułu dodatki w wysokości:
1) od 10 -35 złotych miesięcznie – przy pierwszym stopniu szkodliwości,
2) od 17 – 49 złotych miesięcznie – przy drugim stopniu szkodliwości,
3) od 22 – 67 złotych miesięcznie - przy trzecim stopniu szkodliwości.
-7-
2. Poszczególne kategorie szkodliwości regulują odrębne przepisy.
3.W razie zbiegu tytułów do dodatku określonego w ust. 1 i dodatku, o którym mowa odpowiednio w § 13 i 14, nauczycielowi przysługuje prawo do obu tych dodatków.
§ 16. Dodatki wymienione w § § 13 -15 wypłaca się z dołu.
§ 17. Dodatki przysługują w okresie faktycznego wykonywania pracy z którą dodatek jest związany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za dni urlopu wypoczynkowego.
§ 18. Dodatek wypłaca się w całości jeśli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia cały obowiazujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć.Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeśli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

ROZDZIAŁ IV
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 19. 1.Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, z zastrzeżeniem art.20 ust.6 Karty Nauczyciela.Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
2.Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiacu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

ROZDZIAŁ V
ZASADY OBLICZANIA I WYPŁACANIA WYNAGRODZENIA ZA GODZINY
PONADWYMIAROWE ORAZ ZA GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW.
§ 20. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnych zastępstw ustala się dzieląc wynagrodzenie zasadnicze wg stawki zaszeregowania nauczyciela ( łacznie z dodatkiem za warunki pracy), jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw odbywa się w tych warunkach, przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych (doraźnych ) przez nauczyciela.
-8-
§ 21. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w § 1 uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
§ 22. 1.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym przysługuje, za godziny efektywnie przepracowane za wyjątkiem godzin ponadwymiarowych przypadających w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z :
a) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
b) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy,
c) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień,
c) Dniem Edukacji Narodowej i Rekolekcjami.
2.Nie przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przypadajace w dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz w okresie przerw światecznych, dni świątecznych i wolnych.
3.Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art.42 ust.3 ustawy – Karta Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
§ 23. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw przysługuje tylko w przypadku faktycznego ich przepracowania.
§ 24. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.
§ 25. 1.W miarę posiadanych środków, dyrektor szkoły może podjąć decyzję o uruchomieniu zajęć pozalekcyjnych.Wysokość wynagrodzenia za efektywnie przepracowaną godzinę, ustala się w zależności od formy zajęć i kwalifikacji prowadzącego w granicach od 10 do 30 zł.
2.Godziny zajęć pozalekcyjnych nie tworzą pensum oraz nie są traktowane jako godziny ponadwymiarowe.
3.Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy lub wynagrodzenie w wysokości nie większej niż równowartość 4 godzin ponadwymiarowych za każdy dzień.

Przewodniczacy Rady
Henryk Kłosiński
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 13 sty 2005 11:12
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1874 razy