BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała XVIII/102/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 6 września 2016 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym   (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237 oraz art. 257 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1

 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1)      dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych w zakresie zadań własnych.

 § 2

 W uchwale Nr XII/67/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2016 wprowadza się zmiany:

1)      Załącznik Nr 3 pn. „Planowane wydatki majątkowe w 2016 r.” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

2)      Załącznik Nr 6 pn. „Dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 3

 Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

 § 4

 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 

– dochody ogółem         – 31.969.842,00 zł,        w tym: dochody bieżące                    –   29.353.441,00 zł,

           dochody majątkowe   –     2.616.401,00 zł,

– wydatki ogółem          – 32.978.701,00 zł,         w tym: wydatki bieżące                  –   28.186.482,00 zł,

                                                                              wydatki majątkowe   –   4.792.219,00 zł,

– deficyt budżetowy – 1.008.859,00 zł.

 § 5

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 § 6

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

                               

§ 7

 Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży.

 

Przewodniczący Rady

   Jarosław Kulesza

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 wrz 2016 13:10
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 994 razy