BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała XVII/101/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 26 lipca 2016 roku
w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówki oświatowej- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży prowadzonej przez Powiat Łomżyński.

 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz.814 ) oraz art. 72 ust. 1 w związku z art.91 d pkt 1. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz. 191 z późn.zm), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania.

 

§ 2. Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa bez bliższego określenia o :

1) placówce – należy przez to rozumieć Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Łomży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łomżyński;

2) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1,

3) nauczycielach - należy przez to rozumieć również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostce, o których mowa w pkt 1.

 

§ 3. Ze świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną mogą korzystać:

1) nauczyciele zatrudnieni, co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć w placówce prowadzonej przez Powiat Łomżyński,

2) nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne z   placówki prowadzonej przez Powiat Łomżyński.

 

     § 4. 1. Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przeznacza się corocznie w budżecie Powiatu Łomżyńskiego środki finansowe w wysokości .(0,3% wysokości wynagrodzenia zasadniczego czynnych nauczycieli)

2. Środki, o których mowa w ust. 1 wyodrębnia się w budżecie placówki.

3. Dysponentem środków, o których mowa w ust. 1 jest dyrektor placówki.

 

§ 5. 1. Pomoc zdrowotna może być udzielana nie częściej niż raz w roku budżetowym, w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.

2. Wysokość jednorazowego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

§ 6.Świadczenia pieniężne mogą otrzymywać nauczyciele, którzy:

1)      leczą się z powodu choroby zawodowej nauczycieli, wypadku przy pracy lub w drodze do pracy, przewlekłej lub ciężkiej choroby,

2)      ponoszą koszty leczenia w przypadku nie finansowania ich przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

3)      po leczeniu szpitalnym kontynuują leczenie sanatoryjne.

 

§ 7.Swiadczenie pieniężne może by również przyznane na:

1)      częściowe pokrycie kosztów zakupu sprzętu do rehabilitacji,

2)      częściowe dofinansowanie do wykonania protez stomatologicznych,

3)      częściowe dofinansowanie do zakupu okularów lub szkieł kontaktowych,

4)      zwrot kosztów przejazdu do lekarza specjalisty.

 

§ 8. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od:

1)      przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych, wpływających na sytuację materialną nauczyciela,

2)      wysokości udokumentowanych przez nauczyciela kosztów leczenia,

3)      sytuacji materialnej nauczyciela oraz osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe,

4)      wysokości środków przewidzianych w planie finansowym placówki na pomoc zdrowotną.

 

§ 9. 1. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie przez wnioskodawcę wniosku do dyrektora placówki – na druku stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1)      aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia;

2)      dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia, o których mowa w §6 i §7,

3)      oświadczenie o przeciętnych miesięcznych dochodach netto na jednego członka rodziny ze wszystkich źródeł przychodu osiągniętych przez wszystkich członków rodziny zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe – w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

3. W przypadku jednoczesnego zatrudnienia w dwu lub więcej placówkach/szkołach nauczyciel zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie wskazując podstawowy stosunek pracy, w ramach którego będzie uprawniony do pomocy zdrowotnej.

4. Z wnioskiem o przyznanie pomocy zdrowotnej może wystąpić:

1)      zainteresowany nauczyciel,

2)      członek rodziny nauczyciela prowadzący z nim wspólne gospodarstwo domowe;

3)      organizacja związkowa na pisemny wniosek zainteresowanego.

 

§ 9. 1. Wnioski nauczycieli o przyznanie pomocy zdrowotnej i wysokość przyznanej pomocy opiniuje Komisja, którą powołuje Dyrektor Poradni raz na rok szkolny.

     2. W skład Komisji wchodzą:

1)      przewodniczący – wyznaczony przez dyrektora placówki nauczyciel;

2)      członkowie:

a)      nauczyciel wytypowany przez Radę Pedagogiczną placówki

b)      przedstawiciel organizacji związkowych działających w placówce.

     3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji w miarę potrzeb.

     4. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

     5. Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania tajemnicy dotyczącej dokumentów i spraw      

         osobowych poznanych na posiedzeniach Komisji.

     6. Członek Komisji, który ubiega się o udzielenie pomocy zdrowotnej, nie może brać udziału w pracach Komisji związanych z jego wnioskiem.

     7. Komisja opiniuje wnioski poprzez głosowanie jawne, przy większości głosów

     8. Pomoc zdrowotną przyznaje dyrektor placówki, na podstawie wniosku zaopiniowanego przez

       Komisję, po ich zatwierdzeniu.

     9. W terminie 7 dni od dnia posiedzenia Komisji dyrektor szkoły informuje na piśmie osoby o 

         wysokości przyznanego świadczenia, bądź odmowie jego przyznania – wraz z uzasadnieniem.

 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                                         Jarosław Kulesza

 

 Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XVII/101/2016

Rady Powiatu Łomżyńskiego 

z dnia 26 lipca 2016 r.

 

Dyrektor

……………………………………

/nazwa placówki/

w ……………………………………

 

 

WNIOSEK
o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną

 

   ………………………………………………………………………………………………

/wnioskodawca - imię i nazwisko/

……………………………………………………………………………………………….

/adres zamieszkania i nr telefonu/

………………………………………………………………………………………………

/placówka/szkoła, w której wnioskodawca jest lub był zatrudniony/

 

Wnoszę o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

 

Uzasadnienie

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Do wniosku dołączam:

- aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie,

- dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia,

- oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób w rodzinie.

 

……….………………….. ………………….………

miejscowość i data   podpis wnioskodawy

 

II. Oświadczenie o wysokości dochodów na członka rodziny

Podstawę do przyznania świadczenia stanowi dochód netto na jednego członka rodziny ze wszystkich źródeł przychodu (np. wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, działalność gospodarcza, umowa zlecenie lub o dzieło, alimenty, emerytury, renty, zasiłki, dochód z gospodarstwa rolnego, itp.) osiągniętych w ciągu 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku przez wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

 

  

Nazwisko i imię wnioskodawcy
oraz osób wspólnie
zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe


Stopień pokrewieństwa


Miejsce pracy
(źródło
utrzymania)


Wysokość dochodu netto z ostatnich 6 miesięcy

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

Ja niżej podpisany(a) niniejszym oświadczam, że łączne dochody netto wszystkich członków mojej rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku wyniosły ……………… zł, co w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie wynosi ……………... złotych.

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej (art. 233 k.k.), prawdziwość wyżej przedstawionych danych

potwierdzam własnoręcznym podpisem.

……………………………….

podpis wnioskodawcy

III. Opinia Komisji:

Komisja opiniuje pozytywnie/negatywnie* złożony wniosek i proponuje przyznać pomoc finansową w wysokości …………………. zł (słownie: ………………………………..........)/ odmówić przyznania pomocy finansowej*.

Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................….

Podpisy członków Komisji:

……………………………………….....……

………………………………………………

………………………………………....…….

miejscowość i data

 

 

IV. Decyzja Dyrektora

Przyznaję świadczenie pieniężne w kwocie ……….........…….. (słownie: …………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… ……………………………………………… ………………….

 

miejscowość i data /podpis i pieczęć dyrektora/

*niepotrzebne skreślić

 

                                                               Przewodniczący Rady

                                                                   Jarosław Kulesza

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 27 lip 2016 16:35
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1059 razy