BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała XVII/99/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 26 lipca 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016 - 2022.

             Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy                   z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łomżyńskiego, określoną w Uchwale Nr XII/66/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016-2024. Zmianie ulegają przychody i rozchody, co pociąga za sobą stosowne zmiany poszczególnych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Wprowadza się Załącznik Nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF. WPF po zmianach obejmuje okres 2016-2020.

 

§ 2

 

Uzasadnienie dokonanych zmian przedstawia załącznik Nr 3.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                              

 

                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                   Jarosław Kulesza

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 27 lip 2016 16:30
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 978 razy