BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała XVII/97/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 26 lipca 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B na odcinku Jemielite Wypychy – Sierzputy Marki” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11, w związku z art. 4 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn.zm.)   Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B na odcinku Jemielite Wypychy – Sierzputy Marki”  i upoważnia się Zarząd Powiatu do podejmowania wszelkich czynności formalno-prawnych oraz zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji tego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zadanie „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018.

 

§ 2.

1. Określa się limit wydatków na zadanie wymienione w § 1 na kwotę 701.580,91 zł, który zostanie pokryty:

1) dotacją budżetu PROW w wysokości 63,63% – 446.415,00 zł ,

2) wkładem własnym Powiatu w wysokości 36,37% - 255.165,91 zł.

2. Środki na realizację zadania zostaną zabezpieczone w budżecie Powiatu w latach   2016 – 2018.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady                                                                                                     

Jarosław Kulesza

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 27 lip 2016 16:25
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 981 razy