BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała XVI/91/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym   (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu, według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1)      zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu o kwotę 45.000,00 zł w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

2)      zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę 46.800,00 zł w zakresie zadań własnych,

3)      zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu o kwotę 36.099,00 zł w zakresie zadań własnych.

 

§ 2

 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1)      zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu o kwotę 1.800,00 zł w zakresie zadań własnych,

2)      zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu o kwotę 36.099,00 zł w zakresie zadań własnych.

 

§ 3

W uchwale Nr XII/67/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2016 wprowadza się zmiany:

1)      Załącznik Nr 3 pn. „Planowane wydatki majątkowe w 2016 r.” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

2)      załącznik Nr 5 pn. „Dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych    w 2016 r.” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

3)      załącznik Nr 6 pn. „ Dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2016 r.” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 

– dochody ogółem         – 29.858.101,00 zł,        w tym: dochody bieżące                    –   27.241.700,00 zł,

                                                                                          dochody majątkowe   –     2.616.401,00 zł,

– wydatki ogółem          – 31.527.835,00 zł,         w tym: wydatki bieżące                  –   26.071.741,00 zł,

                                                                                      wydatki majątkowe   –   5.456.094,00 zł,

– deficyt budżetowy – 1.669.734,00 zł.

 

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

                                  

§ 8

 

Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży.

 

Przewodniczący Rady                                          

   Jarosław Kulesza

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 6 lip 2016 14:30
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1101 razy