BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała XIII/78/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 12 lutego 2016 roku
w sprawie o zmianie uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

 

 

               Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 j.t.) uchwala się, co następuje:

 

 § 1.

 

W statucie Związku Powiatów Województwa Podlaskiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr VII/41/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 czerwca 2015 roku

§ 34 ust.1 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 34.1. Przystąpienie nowego członka do Związku wymaga:   

1) podjęcia przez Radę wstępującego powiatu uchwały o przystąpieniu do Związku;   

2) podjęcie przez Radę wstępującego powiatu uchwały o przyjęciu Statutu Związku;

3) podjęcie przez Radę wstępującego powiatu uchwały w sprawie zasad

     reprezentacji Powiatu w Związku;                                                                                                     

4) przedłożenia Zarządowi Związku uchwał, o których mowa w pkt 1, 2 i 3, oraz

     pozostałych wymaganych przepisami prawa dokumentów niezbędnych do dokonania

     odpowiedniego zgłoszenia do rejestru związków powiatów informującego o przyjęciu

     nowego członka.”

                                                                     § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

                                                               § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 26 czerwca 2015 r.

                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                                 Jarosław Kulesza

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 16 lut 2016 15:30
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 950 razy