BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała XIII/77/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 12 lutego 2016 roku
w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 9 ca ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 3a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz.1649 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Program Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko stanowiące odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr VII/40/03 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 2 września 2003 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2015 roku”.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

 Jarosław Kulesza

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 16 lut 2016 15:28
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1207 razy
Ilość edycji: 1