BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała XIII/74/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 12 lutego 2016 roku
w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostki organizacyjnej Powiatu Łomżyńskiego.

Na podstawie art. 6a pkt 1, 6b ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445), art.53 ust 5 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.), art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r.   o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), art. 5 ust.7 pkt 3 oraz art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1


 1. Organizuje się wspólną obsługę finansową placówki oświatowej - Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, dla której Powiat jest organem prowadzącym.
 2. Wspólną obsługę realizuje Starostwo Powiatowe w Łomży.
 3. Obsługę finansową Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej prowadzi Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego.
 4. Kontrolę prawidłowości prowadzenia obsługi finansowej sprawuje Zarząd Powiatu.

 

§ 2

Obsługa finansowa obejmuje:


 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych, ujmując zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 2. Okresowe ustalanie oraz sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 3. Wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
 4. Terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych,
 5. Przygotowywanie wspólnie z dyrektorem poradni projektów planów finansowych oraz zmian w planach,
 6. Okresową analizę wykonania planów finansowych,
 7. Sporządzanie dokumentacji płacowej pracowników jednostki,
 8. Naliczanie składek ZUS i podatków od wynagrodzeń,
 9. Rejestrowanie w ZUS pracowników,
 10. Sporządzanie deklaracji ZUS i podatkowych miesięcznych oraz rocznych, według obowiązujących przepisów,
 11. Zarządzanie środkami pieniężnymi będącymi w dyspozycji poradni, terminowe dokonywanie płatności zobowiązań poradni,
 12. Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 13. Kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych  i finansowych,
 14. Windykacja należności i dochodzenie roszczeń spornych,
 15. Obsługa finansowo - księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 16. Archiwizowanie dokumentów finansowych,
 17. Wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego prowadzenia obsługi finansowej poradni w miarę potrzeb.

§ 3


 1. Dyrektor Poradni zachowuje prawo do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań.
 2. Starostwo Powiatowe jest upoważnione do przetwarzania danych osobowych  w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań określonych w niniejszej uchwale.

§ 4

W sprawach nieuregulowanych w uchwale zastosowanie mają przepisy określone  w obowiązujących ustawach.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                           Jarosław Kulesza

 

 

 

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 16 lut 2016 15:20
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1026 razy