BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała VII/36/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 26 czerwca 2015 roku
w sprawie
UCHWAŁA NR VII/36 /2015
RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2014 rok.


Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Powiatu Łomżyńskiego za 2014 rok, a także sprawozdania Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z wykonania budżetu za 2014 r. Rada Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się:

1) sprawozdanie finansowe Powiatu Łomżyńskiego za 2014 rok przedłożone w formie:
a) bilansu z wykonania budżetu powiatu;
b) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych;
c) łącznego rachunku zysków i strat obejmujących dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych;
d) łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w tym funduszu.


2) sprawozdanie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z wykonania budżetu za 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 lip 2015 10:59
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1124 razy