BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA XVIII/116/04 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 01 grudnia 2004 roku
w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie powierzenia Powiatowi Zambrowskiemu wykonywania zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Łomżyńskiego w placówce opiekuńczo - wychowawczej lub rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Zambrowskiego, a także zasad ponoszenia wydatków na ich utrzymanie.
Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. nr 64 , poz. 593 zm. nr 99 , poz. 1001 ) w związku z art. 5 ust. 2 , art. 12 pkt 8a , art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62 , poz. 558, nr 113 , poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200 , poz. 1688, nr 214, poz. 1806 z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z 2004 r. nr 102, poz. 1055 i nr 167, poz. 1759 ) uchwala się , co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia w przedmiocie powierzenia Powiatowi Zambrowskiemu wykonywania zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Łomżyńskiego w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Zambrowskiego , a także zasad ponoszenia wydatków na ich utrzymanie.

§ 2

Szczegółowe zasady realizacji zadania określonego w § 1 uchwały zostaną określone w porozumieniu z Powiatem Zambrowskim.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Henryk Kłosiński

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 gru 2004 13:57
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1555 razy