BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 8/23/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 3 marca 2015 roku
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
Na podstawie art.36 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. , poz.595 z późn. zm.), uchwala się , co następuje:

§ 1
W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży stanowiącym załącznik do uchwały Nr 59/157/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, zmienionym uchwałą Nr 116/382/10 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 2 grudnia 2010 r oraz uchwałą Nr 6/352/2014 z dnia 14 lipca 2014 r., wprowadza się następującą zmianę:
§ 5 otrzymuje brzmienie:
W strukturze organizacyjnej Centrum wyodrębnia się :
1. Zespół do spraw pieczy zastępczej, w skład którego wchodzą:
1) Starszy specjalista pracy socjalnej,
2) Starszy pracownik socjalny,
3) Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
2. Stanowiska pracy:
1) Specjalista pracy z rodziną,
2) Główny księgowy,
3) Pomoc administracyjna,
4) Pomoc techniczno – biurowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r.

w.z. Przewodniczącego Zarządu:
Lech Szabłowski
Wicestarosta

Członkowie Zarządu:

1. Tomasz Chojnowski
2. Irena Przybylak
3. Antoni Włodkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 mar 2015 10:43
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 975 razy