BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XVIII / 105 /04 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 01 grudnia 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) – Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami” § 2440 – „Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” o kwotę – 318.000 zł.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu w dziale 900 – „Gospodarka komunalna”, rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami” § 4300 – „Zakup usług pozostałych” o kwotę – 318.000 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży.
§ 3. Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu w dziale 758, rozdział 75818 § 4810 o kwotę – 5.000 zł i tworzy się plan wydatków w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” § 6060 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę - 5.000 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem.
§ 4. Dokonuje się przeniesienia wydatków w planie wydatków Zespołu Szkół w Marianowie i tak:
1) Zmniejsza się wydatki w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” § 4300 – „Zakup usług pozostałych” o kwotę – 1.220 zł dla powiększenia planu wydatków wymienionych w pkt. 2.
2) Zwiększa się wydatki w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” § 4300 – „Zakup usług pozostałych” o kwotę – 1.220 zł.
§ 5. Zwiększa się o kwotę – 28.750 zł limit wydatków na wynagrodzenia i pochodne w tym: § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 21.000 zł, § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenia roczne” – 1.000 zł, § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 5.950 zł, § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” – 800 zł z planu finansowego gospodarstwa pomocniczego Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Łomży.
§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 1.
§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Dochody ogółem - 19.753.863 zł,
- Wydatki ogółem - 19.350.533 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Henryk KłosińskiZałącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XVIII /105 /04
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 01 grudnia 2004 roku

Uzasadnienie zmian budżetu powiatu na 2004 rok dokonanych wskazaną powyżej uchwałą Rady Powiatu Łomżyńskiego

1.Na pokrycie kosztów w wysokości – 470.693 zł unieszkodliwiania przeterminowanych środków ochrony roślin zgromadzonych w mogilnikach w rejonie wsi Dębniki gm. Zbójna (mającego nastąpić w okresie od 30 września 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.) przyznana została powiatowi łomżyńskiemu dotacja ze środków:
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości – 345.700 zł (z tego do wypłacenia – 200.000 zł w czasie od 1.X. do 20.XII.2004 roku, a 145.700 zł w czasie od 1.I.2005 roku do 31.III.2005 roku) pismem NF/DPO/UB-9023/2004 z dnia 18 października 2004 roku;
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie – 118.000 zł – uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 28 września 2004 roku do wypłacenia w całości w grudniu 2004 roku.
W związku z powyższym zaprojektowano zwiększenie budżetu po stronie dochodów (§ 1 uchwały) i po stronie wydatków (§ 2 uchwały) o kwotę – 318.000 zł.
2. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem wystąpił pismem Nr 483/04 z dnia 18 października 2004 roku o zwiększenie tej Szkole planu wydatków na 2004 rok o kwotę – 5.000 zł dla dokonania zakupu kserokopiarki. Uzasadnił te prośbę tym, że posiadana i użytkowana od 14-tu lat kserokopiarka uszkodziła się, a usunięcie usterek napotyka na trudności z uwagi na braki potrzebnych części zamiennych.
Zarząd Powiatu uznał, iż rzeczywiście Zespołowi Szkół w Jedwabnem niezbędna jest średniej klasy kserokopiarka i na jej zakup zaprojektował przesunięcie – 5.000 zł (§ 3 uchwały) z ogólnej rezerwy budżetowej.
3. Dyrektor Zespołu Szkół w Marianowie pismem SR.3113/415/2004 z dnia 20 października 2004 roku zawnioskował między innymi przeniesienie kwoty – 1.220 zł z planu wydatków w dziale 801, rozdział 80146 § 4300 do działu 854, rozdział 85446 § 4300 na udzielenie pomocy dokształcającym się nauczycielom Internatu (wniosek ten uwzględniony został w zapisach § 4 uchwały).
4. W związku ze zwiększeniem zatrudnienia osób do wykonywania robót remontowych II piętra budynku Starostwa zaplanowane pierwotnie wydatki na wynagrodzenia i pochodne w planie finansowym Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Łomży w wysokości – 225.900 zł należy powiększyć o – 28.750 zł do kwoty – 254.650 zł (dla zrealizowania tego celu zaprojektowano treść § 5 uchwały). Po przyjęciu treści § 5 uchwały przez Radę Powiatu, Kierownik Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Łomży dokona zmian w planie finansowym gospodarstwa i zmniejszy plan wydatków w § 4260 – „Zakup energii”, a zwiększy wydatki w paragrafach i o kwoty wskazane w § 5 uchwały.
Zmiany budżetu zaprojektowane w tej uchwale przynależą do kompetencji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Przewodniczący Rady
Henryk Kłosiński
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 gru 2004 12:16
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1808 razy