BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 28/2014 Starosty Łomzyńskiego

z dnia: 14 lipca 2014 roku
w sprawie wyznaczenia sposobu, terminu i miejsca posiedzeń narad koordynacyjnych do uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze Powiatu Łomżyńskiego i Miasta Łomży.
Na podstawie art. 28b ust. 1 i 3 w związku z art.7d pkt.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 Nr 193 poz. 1287, z póź. zm., ost. zm. Dz. U. z 2014 roku poz. 897, a także porozumienia zawartego1 kwietnia 1999 r. pomiędzy Starostą Łomżyńskim
a Zarządem Miasta Łomży w sprawie powierzenia Staroście Łomżyńskiemu zadań z zakresu uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zarządzam, co następuje:

§1
Uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu będą odbywać się na naradach koordynacyjnych w Starostwie Powiatowym w Łomży pokój nr 224 co drugi czwartek miesiąca
o godz. 9.00, przy czym pierwsza narada odbędzie się w dniu 17 lipca 2014 roku. W razie przypadającego dnia wolnego od pracy, zostanie ustalony i podany do wiadomości zainteresowanym inny termin przeprowadzenia narady.
Nie przewiduje się przeprowadzenia narady koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§2
Na naradzie koordynacyjnej będą rozpatrywane projekty złożone conajmniej na dwa dni robocze przed planowanym posiedzeniem narady koordynacyjnej.

§3
Tracą moc:
- Zarządzenie Starosty Łomżyńskiego Nr 17/01 z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie powołania Zespołu do uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze Powiatu Łomżyńskiego
i Miasta Łomża
- Zarządzenie Starosty Łomżyńskiego Nr 10/02 z dnia 28 czerwca 2002 r. zmieniające Zarządzenie Starosty Łomżyńskiego Nr 17/01 z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie powołania Zespołu do uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze Powiatu Łomżyńskiego i Miasta Łomża.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 12 lipca 2014 roku.

Starosta
Lech Marek Szabłowski
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 12 sie 2014 11:34
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1153 razy