BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 25/2014 Starosty Łomzyńskiego

z dnia: 8 lipca 2014 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątku Starostwa Powiatowego w Łomży.
Na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2013 poz. 330 ze zm.) oraz stosownie do postanowień instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej Zarządzeniem nr 60/2013 Starosty Łomżyńskiego z dnia 27 grudnia 2103 roku w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Łomży zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej mienia Starostwa Powiatowego w Łomży oraz mienia, które jest własnością innych jednostek, powierzonego do używania.


§ 1
Do składu komisji inwentaryzacyjnej powołuję następujące osoby:

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja w komisji
1. Wiesław Jemielity Przewodniczący
2. Adam Urbanowski Członek zespołu
3. Karolina Przybyłek Członek zespołu
4. Marcin Pieńkowski Członek zespołu
5. Wierzba Renata Członek zespołu
6. Monika Domurat Członek zespołu
7. Ewa Szulc Członek zespołu
8. Magdalena Skrodzka Członek zespołu
9 Kowalewski Zbigniew Członek zespołu
10 Kinga Kisiel Członek zespołu
§ 2.
Ze składu komisji inwentaryzacyjnej do zespołów spisowych powołuję osoby:

Lp. Pole spisowe

Spis na dzień
Terminy
od – do
Skład
zespołu spisowego
Nazwa Numer

1. Parter –
Wyposażenie i inne składniki majątku
Drogą spisu z natury
Nr 1
31.10.2014
5-16.XI..2014 Marcin Pieńkowski
Karolina Przybyłek
Kinga Kisiel


2. I Piętro
Wyposażenie i inne składniki majątku
drogą spisu z natury
/ bez PCPR )
Drogą spisu z natury

Nr 2

31.10.2014

5-16.XI.2014
Adam Urbanowski
Monika Domurat
Zbigniew Kowalewski


3. II Piętro
Wyposażenie i inne składniki majątku
Drogą spisu z natury
bez PINB

Nr 3

31.10.2014

5-16.XI.2014
Ewa Szulc
Magdalena Skrodzka
Renata Wierzba


4. Środki pieniężne na rachunkach bankowych, należności, pożyczki, zobowiązania
Drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości stanu faktycznego i ewidencyjnego /


Nr 4


31.12.201


09.01.2015


Grażyna Głażewska
Teresa Żukowska


5. Grunty i inne nieruchomości będące w użytkowaniu u kontrahentów / np. w wieczystym użytkowaniu/
-drogą porównania i weryfikacji

Nr 5

31.12.2014

09.01.2015

Monika Domurat
Kinga Kisiel


6. Środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania, tablic rejestracyjnych , dzienników budów-
Drogą spisu z natury

Nr 6

31.12.2014


5.01.2015
Grażyna Głażewska
Teresa Żukowska

7.
Środki trwały obce- użyczone – drogą spisu z natury
Nr 7

31.12.2014
09.01.2015 Monika Domurat
Kinga Kisiel

8.

Inwentaryzacja w drodze weryfikacji lub uzgodnienia sald
-
31.12.2014
09.01.2015 Grażyna Głażewska
Teresa Żukowska

§ 3
Termin zakończenia i rozliczenia wyników inwentaryzacji ustalam na dzień 15 stycznia 2015 roku.
Szczegółowy terminarz czynności inwentaryzacyjnych określa harmonogram podany w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Zobowiązuje się przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej i skarbnika do przeprowadzenia szkolenia i szczegółowego instruktażu członków komisji inwentaryzacyjnej o sposobie przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną i harmonogramem, który stanowi załącznik Nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 5
Osoby materialnie odpowiedzialne zobowiązuje się do odpowiedniego uporządkowania mienia i ewidencji:
1) oznaczenia i uzgodnienia z ewidencją w księgach inwentarzowych,
2) przeprowadzenia protokolarnej kasacji wycofanych z użytkowania lub zlikwidowanych fizycznie środków trwałych, narzędzi, odzieży i innych składników majątkowych oraz opracowania wymaganej dokumentacji księgowej do dnia spisów,
3) uporządkowania ewidencji ilościowej środków trwałych i uzgodnienia jej z danymi wykazanymi w ewidencji księgowej, ewidencji składników majątku w użytkowaniu w księgach inwentarzowych wyposażenia i innych urządzeniach ewidencyjnych.

§ 6
Nie udziela się urlopów wszystkim pracownikom materialnie odpowiedzialnym, członkom komisji inwentaryzacyjnej w okresie, w którym przypadają czynności inwentaryzacyjne przewidziane harmonogramem spisów.
§ 7
Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji.


§ 8
Dokumenty rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych spisów rocznych powinny być dostarczone do skarbnika w terminach ustalonych w harmonogramie.

§ 9
Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.

§ 10
Szczegółowe zasady i sposób wykonania czynności inwentaryzacyjnych określa przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej i skarbnik w czasie instruktażu.

§ 11
Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisów inwentaryzacyjnych powierza się skarbnikowi.

§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta
Lech Marek SzabłowskiPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 12 sie 2014 11:12
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1256 razy