BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XVII/103/ 2004 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 27 października 2004 r.
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców biologicznych z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.
Na podstawie art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz. U. Nr 64, poz. 593 zm. Nr 99 poz. 1001 / uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII / 87 / 2004 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców biologicznych z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej , wprowadza się następujące zmiany :
1)ilekroć w tekście wyż. wym. uchwały i załączniku do uchwały oraz niniejszej uchwały użyto określenia „dziecko”, należy przez to rozumieć także osobę pełnoletnią tj. wychowanka rodziny zastępczej przebywającego w tej rodzinie po uzyskaniu pełnoletności , do czasu ukończenia szkoły , w której rozpoczął naukę przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie.
2)ust. 1 pkt. 1 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie:
Starosta Łomżyński lub działający z jego upoważnienia kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży może zwolnić rodziców biologicznych całkowicie z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej , jeżeli rodzice nie dysponują własnymi dochodami i utrzymują się tylko z zasiłku z pomocy społecznej lub dochód rodziny ( rodzica) nie przekracza 200% kryterium dochodowego ustalonego w oparciu o art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej i równocześnie spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów , takich jak:
a)długotrwała choroba,
b)bezrobocie ,
c)niepełnosprawność,
d)bezdomność,
e)alkoholizm lub narkomania,
f)inne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację materialną i życiową ,
g)ponoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo – wychowawczych , ośrodkach wsparcia lub innych placówkach,
h)osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko,
i)rodzic dziecka przebywa w domu pomocy społecznej lub zakładzie karnym.
Całkowite zwolnienie z odpłatności następuje w drodze decyzji administracyjnej po uprzednim przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez właściwy ośrodek pomocy społecznej wg miejsca zamieszkania rodziców ( rodzica) dziecka.

3)ust. 1 pkt 2 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie:

Starosta Łomżyński lub działający z jego upoważnienia kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży może zwolnić rodziców biologicznych częściowo z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej tj. w wysokości od 20 % do 95% należnej kwoty, jeżeli dochód rodziny jest większy niż 200% kryterium dochodowego ustalonego w oparciu o art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i równocześnie występuje przynajmniej jedno z kryteriów wymienionych w ust. 1 pkt. 1) lit. a - i.
Częściowe zwolnienie z odpłatności następuje w drodze decyzji administracyjnej po uprzednim przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez właściwy ośrodek pomocy społecznej wg miejsca zamieszkania rodziców ( rodzica) dziecka.

4)w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu :
Kryteria uprawniające do określonej wysokości częściowego zwolnienia z odpłatności są następujące:
a)dochód powyżej 200% kryterium ustawowego do 250 % - zwolnienie w wysokości od 95% do 70% należnej kwoty,
b)dochód powyżej 250 % kryterium ustawowego do 300 % - zwolnienie w wysokości od 69% do 50% należnej kwoty,
c)dochód powyżej 300% kryterium ustawowego do 400% - zwolnienie w wysokości od 49 % do 20% należnej kwoty
5)ust. 2 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie:
Starosta Łomżyński lub działający z jego upoważnienia kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży może odstąpić na wniosek lub z urzędu od ustalania odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej zwłaszcza w przypadku :
1)nieznanego miejsca pobytu rodzica lub rodziców ,
2)ubezwłasnowolnienia rodzica,
3)upośledzenia umysłowego rodzica w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub długotrwałej choroby psychicznej ,
4)gdy matka zrzeka się dziecka tuż po urodzeniu w szpitalu w celu oddania go do adopcji,
5)gdy rodzic dziecka jest nieletni.

Odstąpienie od ustalania odpłatności nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łomżyńskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .


Wiceprzewodniczący Rady
Alfred Szymański


Uzasadnienie do uchwały

Rada Powiatu Łomżyńskiego Uchwałą Nr XIII / 87 / 2004 z dnia 23 czerwca 2004 r. określiła warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców biologicznych z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.
Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynikła z wejścia w życie w dniu 1 maja 2004 r. przepisów nowej ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm. / .
Sprawdzając w trybie nadzoru niniejszą uchwałę Wojewoda Podlaski stwierdził prawidłowość tej uchwały , wskazał jednak na konieczność uzupełnienia jej o kilka elementów.
Stąd też uchwała zmieniająca uzupełniająca poprzednią uchwałę. Łącznie te dwie uchwały kompleksowo regulują omawiany temat.


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 29 paź 2004 10:11
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1601 razy