BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 81/297/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 18 grudnia 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.

Na podstawie art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę 19.674,00 zł, z czego:
- 3.000,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
- 16.674,00 zł na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu o kwotę 19.674,00 zł, z czego:
- 3.000,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
- 16.674,00 zł na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B.

§ 3

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 31.428.847,56 zł w tym: dochody bieżące – 27.572.386,56 zł,
dochody majątkowe – 3.856.461,00 zł,

- wydatki ogółem - 34.830.784,56 zł w tym: wydatki bieżące – 27.727.300,56 zł,
wydatki majątkowe – 7.103.484,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:

1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 sty 2014 13:01
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 955 razy