BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXX/175/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 grudnia 2013 roku
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2014 – 2017.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz.595) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łomżyńskiego na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2.
Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki oraz z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.
Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.
Traci moc uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXIV/123/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012-2015.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.


Przewodniczący Rady
Jarosław Kulesza


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 sty 2014 11:24
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 814 razy