BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXX/168/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 04 grudnia 2013 roku
w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej.


Na podstawie art. 42 ust.1,2 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Nadaje się Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej statut w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXI/104/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży zmieniona uchwałą Nr XXIV/129/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 sty 2014 09:26
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1084 razy