BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 04 grudnia 2013 roku
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2013 r. poz. 595) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§1

W uchwale Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, zmienionej uchwałą Nr XIV/75/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. oraz uchwałą Nr XXXIII/170/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 marca 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony”,
2) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Dzierżawy oraz najmu nieruchomości i lokali na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony dokonuje się z zastrzeżeniem ust. 4 w trybie przetargowym.”
§2

Uchwałę powierza się do wykonania Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 sty 2014 09:21
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1315 razy