BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXX/165/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 04 grudnia 2013 roku
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łomżyńskiego oraz własność jednostek organizacyjnych Powiatu posiadających osobowość prawną

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust 3 pkt 6 w związku z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 31 poz. 266 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§1

W załączniku do uchwały Nr XXVII/133/2001 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łomżyńskiego oraz własność jednostek organizacyjnych Powiatu posiadających osobowość prawną, wprowadza się następującą zmianę:

po Rozdziale III - Zamiany lokali mieszkalnych dodaje się Rozdział IV - Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy, w brzmieniu określonym w § 8:
„1. Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę wzywa się do opróżnienia lokalu i uiszczenia odszkodowania za cały okres zajmowania lokalu bez tytułu prawnego.
2. Osoby, które pozostały w lokalu po śmierci najemcy i nie wstąpiły w stosunek najmu, wzywa się do opróżnienia lokalu i uiszczenia odszkodowania za cały okres zajmowania lokalu bez tytułu prawnego.
3. Jeżeli wezwanie, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie odnosi skutku, występuje się do sądu z powództwem o nakazanie opróżnienia lokalu.”

§2

Uchwałę powierza się do wykonania Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 sty 2014 09:20
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1171 razy