BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIX/159/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 27 września 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2014 roku zadania pn.” Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1966B Wizna – Sambory – Sieburczyn – Rutkowskie – Burzyn – Pluty – do drogi 1834B na odcinku o nawierzchni brukowej Mocarze – Chyliny od km 0+0,0 – 2 + 227,10 o długości 2,2271km i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. d w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 89 ust.1 pkt 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późń. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1.
Wyraża się zgodę na podjęcie realizacji w 2014 roku zadania pn.” Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1966B Wizna – Sambory – Sieburczyn – Rutkowskie – Burzyn – Pluty – do drogi 1834B na odcinku o nawierzchni brukowej Mocarze – Chyliny od km rob. 0+000 – 2 + 227,10 o długości 2,2271km i upoważnia się Zarząd Powiatu do podejmowania wszelkich czynności formalno – prawnych oraz zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji tego zadania na terenie Gminy Jedwabne w ramach „ Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, w tym zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Jedwabne regulującej wzajemne prawa i obowiązki odnoszące się do planowanej inwestycji , a także umowy na zasadach określonych art. 220 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 2.
Określa się limit wydatków na roboty budowlane zadania wymienionego w § 1 na kwotę 3.108.418,83 zł , który powinien być pokryty :
1) z dotacji budżetu państwa w wysokości 50% tj.1.554.200,00 zł,
2) środkami z budżetu Powiatu w wysokości 25% tj. 777.109,42 zł - udział zabezpieczony będzie w budżecie Powiatu na 2014 rok;
3) środkami z budżetu Gminy Jedwabne w wysokości 25% tj. 777.109,41 zł - udział będzie zabezpieczony z budżetu Gminy Jedwabne na rok 2014.

§ 3.
1. Środki w wysokości 1.000 zł zostaną przekazane przez Firmę „KOP-TRANS’ Jana Chrostowskiego, która będzie partnerem planowanej inwestycji.
2. Udział wskazany w ust 1 został ujęty w środkach finansowych określonych w § 2 pkt 2.
§ 4.
Zezwala się powiększyć przejściowy deficyt budżetu Powiatu o kwotę 1.554.200 zł i sfinansować go kredytem bankowym do momentu przekazania powiatowi środków pieniężnych przez budżet państwa, o ile ich transfer nie nastąpi w terminie płatności faktury wykonawcy inwestycji określonej w § 1.
§ 4.
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Jarosław Klesza


Załącznik do uchwały
Nr XXIX/159/2013
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 27 września 2013 r.


Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego

W związku z podjętą uchwałą Rady Ministrów w dniu 6 września 2011 roku w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” oraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 roku, których celem jest wspieranie przebudowy, budowy i remontu dróg lokalnych, powiatowych i gminnych prowadzącego do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego, Zarząd Powiatu podjął decyzję o złożeniu wniosku na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1966B Wizna-Sambory-Sieburczyn-Rutkowskie-Burzyn-Pluty-do drogi 1834B na odcinku o nawierzchni brukowej Mocarze-Chyliny w km rob. 0+000 - 2+227,10 o dł. 2,2271 km” na terenie Gminy Jedwabne. Termin złożenia wniosku do Wojewody Podlaskiego mija 30 września 2013 roku. Do wniosku załączyć należy m. in. uchwałę organu stanowiącego, gwarantującego zabezpieczenie środków własnych wnioskodawcy.
Planowane nakłady robót budowlanych wynoszą 3 108 418,83 zł, które planuje się zgromadzić z czterech następujących źródeł:
1) z dotacji budżetu państwa w wysokości 50% tj. kwota 1 554 200,00 zł,
2) środkami z budżetu Powiatu w wysokości 25% tj. kwota 777 109,42 zł (z zastrzeżeniem pkt. 4) - udział zabezpieczony będzie w budżecie Powiatu na 2014 rok,
3) środkami z budżetu Gminy w wysokości 25% tj. kwota 777 109,41 zł - udział zabezpieczony będzie w budżecie Gminy na 2014 rok,
4) wkładem finansowym w wysokości 1.000,00 zł firmy„KOP-TRANS” Jan Chrostowski, który zostanie uregulowany po zakończeniu inwestycji.

Przedmiotowa droga łączy główne drogi tranzytowe:
a) bezpośrednio – drogę krajową nr 64 w m. Wizna z drogą krajową nr 8 w m. Jeżewo Stare,
b) pośrednio – drogę krajową nr 8 w m. Białystok łączy się z drogą krajową nr 19 do przejścia granicznego w m. Kuźnica i drogę krajową nr 65 do przejścia granicznego w m. Bobrowniki.
Dzięki swemu położeniu droga ta stanowi ważny element regionalnego systemu transportowego dróg powiatowych i dochodzących do niej dróg gminnych. Przebudowa tej drogi poprawi w znacznym stopniu transport regionalny oraz dostęp do położonych bezpośrednio przy niej terenów rolniczych, przemysłowych i turystycznych. Podniesie atrakcyjność turystyczno-gospodarczą tego terenu i Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Przewodniczący Rady
Jarosław Kulesza


Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 paź 2013 13:52
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1272 razy