BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 72/258/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 18 września 2013 roku
w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010r. Nr 234,poz.1536 z późn. zm.) w roku 2014”.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.), § 1 Uchwały Nr XXXVII/192/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) w roku 2014”.
2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Projekt ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łomży.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 wrz 2013 10:18
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 993 razy