BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVIII/157/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 24 lipca 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i współfinansowanie projektu pod nazwą „W tyglu transgranicznych kultur Polski i Litwy”

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 poz.595) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przystąpienie i współfinansowanie przez Powiat Łomżyński projektu pn. „W tyglu transgranicznych kultur Polski i Litwy”, realizowanego w ramach Priorytetu 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego, priorytet 2.1. Rozwój nowych i wzmocnienie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturowym Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska” 2007-2013.

§ 2
1. Wyraża się zgodę na wniesienie wkładu własnego w wysokości maksymalnej 15 %
wartości kosztów kwalifikowanych ogółem projektu.
2. Realizacja projektu określonego w § 1 uzależniona jest od podpisania przez Powiat
Łomżyński umowy o dofinansowanie projektu ze Stowarzyszeniem „Euroregion Niemen”.
3. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie i pokrycie 100 % kosztów projektu do czasu jego
refundacji.
4. Refundacja 85% wartości kosztów kwalifikacyjnych projektu nastąpi po jego rozliczeniu.


§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Jarosław Kulesza

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 26 lip 2013 14:40
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1086 razy