BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVIII/156/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 24 lipca 2013 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2013-2016.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Łomżyńskiego na lata 2013-2016.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) – uchwala się, co następuje:


§ 1.

W uchwale Nr XXIV/123/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012-2015 , zmienionej Uchwałami Rady Powiatu Łomżyńskiego nr XXV/135/2013 z dnia 13 marca 2013 roku, nr XXVII/153/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2013-2016 wprowadza się następujące zmiany:
1) zmienia się Załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łomżyńskiego na lata 2013-2016, który po zmianie otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
§ 2.
Uzasadnienie dokonanych zmian przedstawia Załącznik Nr 2.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław KuleszaZałącznik nr 2
do uchwały Nr XXVIII/156/2013
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 24 lipca 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Łomżyńskiego na lata 2013-2016Uzasadnienie do zmian wprowadzonych w uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2013-2016
Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2016 są konsekwencją zmian w planie dochodów i wydatków majątkowych budżetu na 2013 rok, po zmianach wprowadzonych w załączniku Nr 1 i 5 do uchwały Rady Powiatu zmieniającej budżet na 2013 rok. Zmiany w planie:
- Dochodów majątkowych na zadania własne poprzez zwiększenia o kwotę 2.188.944,00 zł, jednocześnie zmniejszenia na kwotę 257.319,00 zł;
- wydatków majątkowych budżetu na zadania własne poprzez zwiększenia o kwotę 2.918.592,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenia na 739.220,00 zł, które wynikają ze zmian proponowanych w wykazie zadań inwestycyjnych przy uchwale Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 r. o tym szerzej w załącznikach wspomnianej uchwały.
Zmiany zaproponowane w uchwale zmieniającej budżet powiatu na 2013 rok skutkują zwiększeniem wartości deficytu z kwoty 3.281.190,00 zł do wysokości 3.528.937,00 zł.
.
W związku z tym, że po wprowadzonych zmianach w budżecie nastąpi wzrost deficytu o kwotę 247.747,00 zł, zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej należy wprowadzić niniejszą uchwałą Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady
Jarosław Kulesza
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 26 lip 2013 14:38
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 821 razy