BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVI /97/04 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 15 września 2004 roku
w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Na podstawie art. 12 pkt 4, 5 i 8e ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje do realizacji w okresie 01.03.2005r – 30.11.2006r zadanie pod nazwą: „Modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie. Odwodnienie terenu wokół obiektów muzeum„ w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego”. Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.


§ 2.

Ustala się limit wydatków na w/w zadanie w latach 2005 – 2006:
-kwota 25.400,00 – budżet powiatu
-kwota 25.400,00 – dotacja Ministra Kultury
-kwota 202.972,00 – zabezpieczenie środków z budżetu powiatu na pokrycie kosztów zadania
-kwota 202.972,00 – refundacja kosztów zadania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego”.

W roku 2005 zakres finansowy prac remontowych wyniesie 198.772,00 zł.
W roku 2006 zakres finansowy prac remontowych wyniesie 55.000,00 zł.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Henryk Kłosiński
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 22 wrz 2004 08:23
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1703 razy