BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVII/154/2013Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 19 czerwca 2013 roku
w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Lidera do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich , Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie , Poddziałanie 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 w związku z art. 4 ust 1 pkt. 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 595) uchwala się, co następuje:


§ 1

Powiat Łomżyński przystępuje jako Lider do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Powiatem Zambrowskim i Powiatem Kolneńskim, dotyczącej realizacji projektu, o którym mowa w § 1 uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 16 lip 2013 14:34
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1247 razy