BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVI/146/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 29 maja 2013 roku
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków


Na podstawie art.4 ust.1 pkt 6 i pkt 19, art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), w związku z art.15 ust.1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z póżn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIV/132/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. U. Woj. Podl. z 2013 r., poz.30, zm. poz.1601) dodaje się w tabeli poz. 186 - 190 w brzmieniu:
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 6 cze 2013 14:03
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1155 razy