BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 60/225/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 18 kwietnia 2013 roku
w sprawie przekazywania pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi łomżyńskiemu ustawami.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn. zm.) oraz na podstawie art. 255 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1
1. Jednostki organizacyjne powiatu łomżyńskiego przekazują na pomocniczy rachunek bankowy powiatu pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, według stanu na:
1) 10 dzień miesiąca – w terminie do dnia 13 danego miesiąca
2) 20 dzień miesiąca – w terminie do dnia 23 danego miesiąca.
2. W przypadku, gdy terminy określone w ust. 1 przypadają w dni ustawowo lub dodatkowo wolne od pracy, środki przekazywane są w pierwszym dniu roboczym po tym terminie.
3. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego przekazuje pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, pomniejszone o dochody budżetowe przysługujące powiatowi na podstawie odrębnych ustaw z tytułu wykonywania tychże zadań, na rachunek bieżący Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, według stanu środków na:
1) 10 dzień miesiąca – w terminie do 15 dnia danego miesiąca
2) 20 dzień miesiąca – w terminie do 25 dnia danego miesiąca.
4. W przypadku, gdy terminy określone w ust. 3 przypadają w dni ustawowo lub dodatkowo wolne od pracy, środki przekazywane są w ostatnim dniu roboczym przed tymi terminami.

§ 2

Pobrane do dnia 31 grudnia i nieprzekazane w terminach, o których mowa w § 1, dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami są przekazywane odpowiednio przez:
1) jednostkę organizacyjną – na pomocniczy rachunek bankowy powiatu w terminie do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym, a gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy – do pierwszego dnia roboczego po tym terminie,
2) Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego – na rachunek bieżący Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 8 stycznia roku następującego po roku budżetowym, a gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy – do pierwszego dnia roboczego po tym terminie.


§ 3

1. Dochody, o których mowa w § 1 i § 2 przekazywane są wraz z należnymi odsetkami:
1) ustawowymi, pobranymi od dłużników z tytułu nieterminowo regulowanych należności, stanowiących dochód budżetu państwa,
2) naliczonymi w wysokości jak dla zaległości podatkowych w przypadku nieodprowadzonych dochodów budżetowych w terminach, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz w § 2 pkt 2.
2. W przypadku nieodprowadzenia dochodów budżetowych w terminach, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz w § 2 pkt 1 z przyczyn spowodowanych przez daną jednostkę organizacyjną powiatu odsetki, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu obciążać będą budżet tejże jednostki.

§ 4
Wykonanie Uchwały powierza się kierownikom jednostek.

§ 5
Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Marek Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 25 kwi 2013 12:06
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1125 razy