BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXV/142/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 13 marca 2013 roku
w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2013 rok.


Na podstawie § 12 ust.1 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/19/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego ( Dz. Urz. Woj. Łomż. Nr 26, poz.238, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2013 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Jarosław KuleszaZałącznik do uchwały nr XXV/142/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 13 marca 2013 r.

PLAN PRACY RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO na 2013 rok

Lp.
Temat posiedzenia Termin
1. Sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 roku. I kwartał
2013 roku
2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży i programów przeciwdziałania bezrobociu realizowanych w 2012 roku. II kwartał 2013 rok
3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za 2012 rok. II kwartał 2013 rok
4. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu. II kwartał 2013 rok
5. Wręczenie dorocznych nagród Starosty Łomżyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury w roku 2012. II kwartał 2013 rok
6. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2012. I kwartał 2013 rok
7. Sprawozdanie ZPOZ w Łomży, ROK w Łomży i Muzeum Przyrody w Drozdowie z wykonania planu finansowego za
2012 rok . po 20 marca 2013 roku
8. Sprawozdanie z realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Łomży w roku 2012. IV kwartał 2013 rok
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok oraz podjęcie uchwały absolutoryjnej. do 30 czerwca
2013 roku
10. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży nt. stanu sanitarno-epidemiologicznego na terenie powiatu. III kwartał 2013 rok
11. Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Łomży o stanie bezpieczeństwa publicznego i porządku na terenie powiatu. II kwartał
2013 rok
12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu i informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku. III kwartał 2013 rok
13. Sprawozdanie ZPOZ w Łomży, ROK w Łomży, Muzeum Przyrody w Drozdowie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku. III kwartał 2013 rok
14. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2012 rok Przewodniczącemu Rady Powiatu i Staroście Łomżyńskiemu. październik
2013 rok
15. Informacja Nadleśniczych Nadleśnictw Łomża i Nowogród nt. sprawowanego nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu. IV kwartał 2013 rok
16. Sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Łomży za rok szkolny 2012/2013. IV kwartał 2013 rok
17. Uchwalenie budżetu na 2014 rok. grudzień 2013 rok

Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 mar 2013 12:34
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 859 razy