BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXV/136/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 13 marca 2013 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. ) oraz art. 52 ust 1, art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ust 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) – uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXIV/124/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej powiatu łomżyńskiego pn. „Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2013 roku” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej powiatu łomżyńskiego „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej powiatu łomżyńskiego pn. „ Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane w 2013 roku ze środków pochodzących z Europejskich Funduszy Strukturalnych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się o 2.517.023,00 zł i jednocześnie zmniejsza o kwotę 315.191,00 zł plan dochodów budżetu powiatu z tego :
Dochody bieżące zwiększa się o 336.579,00 zł i zmniejsza się o 315.191,00 zł z tego:;
1) Zwiększa się o 21.136,00 zł na zadania realizowane w drodze (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 lit. A pkt 1
2) Zwiększa się o 15.000,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 lit. A pkt 2 .
3) Zwiększa się o 300.443,00 zł, zaś zmniejsza o kwotę 315.191,00 zł na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 4 lit. A pkt. 3
Dochody majątkowe :
1) zwiększa się o kwotę 2.180.444,00 zł na zadania własne powiatu , zgodnie z załącznikiem Nr 4 lit. B pkt 1.

§ 3
Zwiększa się o kwotę 3.856.053,00 zł i jednocześnie zmniejsza o kwotę 22. 631,00 zł plan wydatków powiatu z tego:
Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 69.338,00 zł i zmniejsza się o 22.631,00 zł z tego :
1) zwiększa się o 25.502,00 zł, zaś zmniejsza się o kwotę 14.931,00 zł : na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 5 lit. A pkt I;
2) zwiększa się o 22.700,00 zł, zaś zmniejsza się o 7.700,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 lit. A pkt II;
3) zwiększa się o 21.136,00 zł na zadania realizowane w drodze (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 lit. A pkt III.
Wydatki majątkowe:
1) zwiększa się o kwotę 3.786.715,00 zł na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 5 lit B.
§ 4

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załącznikach od Nr 6 do Nr 9.

§ 5
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 27.664.327,00 zł w tym : dochody bieżące – 24.860.606,00 zł ,
dochody majątkowe – 2.803.721,00 zł,
- wydatki ogółem - 30.907.545,00 zł w tym: wydatki bieżące – 24.396.534,00 zł,
wydatki majątkowe – 6.511.011,00 zł.
- deficyt budżetu - 3.243.218,00 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

w wysokości 3.243.218,00 zł.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 mar 2013 12:05
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 934 razy