BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXV/135/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 13 marca 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2013-2016.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:


§ 1.

W uchwale Nr XXIV/123/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012-2015, wprowadza się następujące zmiany:
1) zmienia się Załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łomżyńskiego na lata 2013-2016, który po zmianie otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zmienia się Załącznik Nr 2 określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016, który otrzymuje po zmianie brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uzasadnienie dokonanych zmian przedstawia Załącznik Nr 3.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Kulesza

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 mar 2013 11:41
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1269 razy