BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 62/2012 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 17 grudnia 2012 roku
w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Starostwo Powiatowe w Łomży zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 Euro

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.) oraz art. 44 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1

W Regulaminie udzielania przez Starostwo Powiatowe w Łomży zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 Euro stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 78/09 Starosty Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 2009 roku, wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 2 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4.Do zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 1000 euro nie stosuje się postanowień niniejszego regulaminu”.
„ 5.W przypadku zamówień realizowanych w ramach środków z programów zewnętrznych, w tym unijnych, dopuszcza się stosowanie wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków obowiązujących dla tych programów.”
2) § 4ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Wypełniony wniosek, zaakceptowany przez Starostę lub osobę upoważnioną jest podstawą do przeprowadzenia rozeznania cenowego z taką liczbą wykonawców (oferentów) świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, lecz nie mniej niż trzy, w formie sondażu telefonicznego, internetowego lub pisemnego (np. fax) oraz na podstawie wszelkich możliwych źródeł informacji np. aktualnych katalogów cenowych”,
3) § 5 ust.4 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„ Udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego następuje poprzez zaproszenie do składania ofert takiej liczby Wykonawców (oferentów), która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, jednakże nie mniejszej niż do trzech. Wraz z zaproszeniem do składania ofert Wykonawcom (oferentom) przesyła się szczegółowe wymagania ofertowe. Wzór oferty stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Starosta Łomżyński
Lech Marek Szabłowski
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 4 sty 2013 14:18
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1236 razy