BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIV/132/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 19 grudnia 2012 roku
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Na podstawie art.4 ust.1 pkt 6 i pkt 19, art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz.1592 z póżn. zm.), w związku z art.15 ust.1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z póżn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1.Określa się przystanki komunikacyjne zlokalizowane na terenie Powiatu Łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński, udostępnione operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w krajowym transporcie drogowym – zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków o których mowa w ust.1 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 3 sty 2013 08:51
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1474 razy