BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIV/131/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 19 grudnia 2012 roku
w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „RAZEM KU SAMODZIELNOŚCI – INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.

Na podstawie art.28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84 poz. 712, z późn. zm.) w związku z 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXI/156/09 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego do realizacji projektu pt. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie uchwala się, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na kontynuację w roku 2013 realizacji, projektu systemowego p.n. „RAZEM KU SAMODZIELNOSCI – INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, z wykorzystaniem środków finansowych przyznanych na dofinansowanie tego projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego.


§ 2.
Projekt, o którym mowa w § 1. będzie realizowany przez Powiat Łomżyński.


§ 3.
W imieniu Powiatu, zadania wynikające z realizowanego projektu będą wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.


§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza


Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 3 sty 2013 08:49
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1240 razy