BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXII/111/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 27 września 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012-2015
Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:


§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012-2015, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Uzasadnienie dokonanych zmian przedstawia Załącznik Nr 2 do uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Jarosław Kulesza
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 paź 2012 14:49
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1278 razy