BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXII/110/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 27 września 2012 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. ) oraz art. 52 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) –uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XVII/75/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2012 zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XIX/87/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej powiatu łomżyńskiego pn. „Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2012 roku” , który po zmianie został określony jako załącznik Nr 1 do uchwały zmieniającej, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej powiatu łomżyńskiego „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.”, który został określony jako załącznik Nr 2 do uchwały zmieniającej, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się o kwotę 344.220,00 zł plan wydatków majątkowych budżetu na zadania własne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 3

Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 344.220,00 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.


§ 4

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załącznikach Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 5


Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 26.597.271,00 zł w tym : dochody bieżące – 25.624.771,00 zł ,
dochody majątkowe – 972.500,00 zł,

- wydatki ogółem - 29.302.912,00 zł w tym: wydatki bieżące – 25.036.105,00 zł,
wydatki majątkowe – 4.266.807,00 zł.

- deficyt budżetu - 2.705.641,00 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.705.641,00 zł.


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Jarosław Kulesza


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 paź 2012 14:48
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1145 razy