BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXI/104/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 26 czerwca 2012 roku
w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.


Uchwała Nr XXI/104/2012
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 26 czerwca 2012 roku


Na podstawie art. 42 ust.4 w związku z art. 204 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ) uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadaje się Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży statut w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza
Załącznik do uchwały Nr XXI/104/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 26 czerwca 2012 roku


STATUT
ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY


Rozdział I
Postanowienia Ogólne


§ 1

1. Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, zwany dalej ,,Zakładem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz.654 ).
2. Zakład funkcjonuje w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 2

Podmiotem tworzącym Zakład jest Powiat Łomżyński.

§ 3

Zakład działa na podstawie:
1)ustawy o działalności leczniczej zwanej dalej ,,Ustawą”,
2)innych obowiązujących przepisów prawa,
3)niniejszego Statutu.

§ 4

Siedzibą Zakładu jest miasto Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27.

§ 5

Zakład posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonych przez Wojewodę Podlaskiego oraz do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 6

Obszar działalności Zakładu obejmuje Rzeczpospolitą Polską, a w szczególności Powiat Łomżyński, Miasto Łomża i część Powiatu Kolneńskiego.


§ 7

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.


Rozdział II

Cele i zadania Zakładu oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 8

Podstawowym celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na zachowaniu i ratowaniu zdrowia i życia, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

§ 9

Do podstawowych zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1 ) porad lekarskich,
2 ) rehabilitacji leczniczej,
3 ) diagnostyki,
4 ) działalności profilaktycznej i promocji zdrowia,
5 ) orzecznictwa lekarskiego,
6 ) usług pielęgniarek i położnych.

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja wewnętrzna Zakładu

§ 10

Zakładem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, który ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania Zakładu.
Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu.
Dyrektor jest zatrudniany na podstawie powołania, umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
Dyrektora podczas jego nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora.
Zasady obsady stanowiska Dyrektora i Zastępcy Dyrektora są następujące:
1) w Zakładzie jest jedno stanowisko Zastępcy Dyrektora obsadzone w zależności od kwalifikacji zawodowych Dyrektora Zakładu stosownie do postanowień pkt 2 i 3,
2) w przypadku, gdy Dyrektorem Zakładu jest osoba nie będąca lekarzem, Zastępcą Dyrektora jest lekarz zatrudniony na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,
3) w sytuacji, gdy Dyrektorem Zakładu jest lekarz, Zastępcą Dyrektora może być osoba nie będąca lekarzem, zatrudniona na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Organizacyjno – Ekonomicznych.

§ 11

1. Świadczenia zdrowotne są udzielane przez niżej wymienione jednostki organizacyjne:
1) Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 1 w Łomży,
2) Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 2 w Łomży,
3) Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 3 w Łomży,
4) Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 4 w Łomży,
5) Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Nowogrodzie,
6) Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Jedwabnem,
7) Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Miastkowie,
8) Gabinet Lekarza Rodzinnego w Przytułach,
9) Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Śniadowie,
10) Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Wiźnie,
11) Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Piątnicy.
2. W Zakładzie funkcjonuje Pion Administracyjny oraz samodzielne stanowiska: Inspektora BHP, Inspektora OC i p/poż., Radcy Prawnego.

§ 12

Zadania i strukturę organizacyjną jednostek oraz samodzielnych stanowisk wchodzących w skład Zakładu określa regulamin organizacyjny Zakładu.

§ 13

Rada Społeczna zwana dalej ,,Radą” jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego i prowadzącego oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu w kluczowych sprawach dotyczących funkcjonowania Zakładu. Radę powołuje i odwołuje Rada Powiatu Łomżyńskiego.
Kadencja Rady trwa nie dłużej niż 4 lata i wygasa z chwilą powołania nowej Rady z zastrzeżeniem ust. 4.
Członkowie Rady powoływani są w ciągu 30 dni od rozpoczęcia kadencji przez Radę Powiatu Łomżyńskiego.
W przypadku skrócenia kadencji Rady Powiatu ulega skróceniu kadencja Rady, przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio.
W sytuacji powstania wakatu w składzie Rady, Rada Powiatu powołuje nową osobę na jej członka w terminie 30 dni od zaistnienia tego faktu.
W skład Rady wchodzi do 13 osób, w tym:
Starosta Łomżyński lub osoba przez niego wyznaczona – jako przewodniczący Rady,
przedstawiciel Wojewody Podlaskiego,
przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu Łomżyńskiego.
Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, z posiedzeń Rady sporządza się protokół.
Posiedzenia Rady odbywają się w miarę uzasadnionych potrzeb wynikających z realizacji zadań nałożonych na Radę i w terminach wyznaczonych przez Przewodniczącego.

§ 14

Do zadań Rady należy:
1. Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
1) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu
medycznego,
2) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem
działalności Zakładu,
3) przyznawania Dyrektorowi Zakładu nagród,
4) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej z Dyrektorem Zakładu,
5) regulaminu organizacyjnego.

2. Przedstawienie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:
1) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
2) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
3) kredytów bankowych lub dotacji,
4) podziału zysku.

3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.
5. Wykonywanie innych zadań określonych w Ustawie i Statucie.

§ 15

Od uchwał Rady Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.

§ 16

Sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał przez Radę szczegółowo określa Regulamin Działalności Rady Społecznej.

Rozdział IV

Gospodarka Finansowa

§ 17

Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w Ustawie oraz w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne.

§ 18

1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego ustalonego przez Dyrektora Zakładu i zaopiniowanego przez Radę.
2. Zakład może zaciągać kredyty i pożyczki do wysokości, które nie przekracza jednorocznej kwoty środków przekazywanych przez dysponenta środków publicznych.
3. Jeżeli wysokość pożyczki lub kredytu jest wyższa od określonej w ust.2 wymagana jest zgoda organu tworzącego.
4. Zakład może uzyskiwać środki finansowe na realizowane cele na zasadach określonych w przepisach Ustawy oraz na wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.

§ 19

Rachunkowość Zakładu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości.

§ 20

1. Zakład sporządza bilans na koniec roku obrachunkowego i ustala wynik finansowy.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 21

W związku z prowadzoną działalnością statutową Zakład podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej.


Rozdział V

Postanowienia końcowe


§ 22

Wszelkie zmiany niniejszego Statutu następują w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§ 23

W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Ustawy i przepisy wydane na jej podstawie.


Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 lip 2012 13:49
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1466 razy