BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 17/2012 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 9 marca 2012 roku
w sprawie procedury kontroli finansowej i planu kont.
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 ze zm. ) – zarządzam, co następuje:


§ 1

Wprowadzam procedurę kontroli finansowej i plan kont dla projektu „ Przedsiębiorcza młodzież – spółdzielnie uczniowskie ” w ramach PO KL - Poddziałanie 2.2.1 „ Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” – stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Powiatu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta
Lech Marek Szabłowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 maj 2012 10:07
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1120 razy