BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 15/2012 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 07 marca 2012 roku
w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
Na podstawie art. 44 b ust. 1 i 2, art. 44 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) i § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz 560) zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuję z dniem ….. marca Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych jako organ opiniodawczo – doradczy w składzie:

1) Małgorzata Duda – Choromańska,
2) Elżbieta Grzanko,
3) Elżbieta Surawska,
4) Jan Szymański,
5) Renata Wierzba,

§ 2
Do zakresu działania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy m.in.:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
3) ocena realizacji programów.
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu Łomżyńskiego, pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

§ 3
Kadencja Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych trwa 4 lata licząc od daty jej powołania.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
Lech Marek Szabłowski

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 maj 2012 10:06
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1184 razy