BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIX/89/2012 Rady Powiatu Łomżyńskieg

z dnia: 24 kwietnia 2012 roku
w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu oraz przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki, zasady i tryb jej przyznawania.


Na podstawie art.7a ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U., Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1
Ustanawia się Nagrodę Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu w kategoriach:
1) „Kultura”,
2) „Sport”,
3) „Inicjatywa społeczno-gospodarcza”.

§ 2

Przyjmuje się Regulamin określający szczegółowe warunki, zasady i tryb przyznawania Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Jarosław Kulesza
Załącznik do uchwały
Rady Powiatu Łomżyńskiego
Nr XIX/89/2012
z dnia 24 kwietnia 2012 roku

REGULAMIN KONKURSU

„ Nagroda Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu”

§1.
Postanowienia wstępne
1. Nagroda Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu, zwana dalej „nagrodą”, została ustanowiona w celu: uhonorowania osób fizycznych i prawnych, instytucji godnych uznania, które wniosły trwały wkład w rozwój społeczno – gospodarczy, kulturowy powiatu łomżyńskiego lub związany z upowszechnianiem i osiągnięciami sportowymi.
2. Nagroda jest przyznawana corocznie – w danym roku kalendarzowym – za rok poprzedni tj. obejmuje dokonania kandydatów za rok poprzedzający złożenie wniosku.
3.Nagroda ma charakter rzeczowo-finansowy, tzn. jest przyznawana w postaci Statuetki wraz z nagrodą pieniężną.
4.Nagroda finansowana jest ze środków budżetowych powiatu, przy czym ilość przyznawanych nagród w danym roku uzależniona jest od możliwości finansowych powiatu. 5. Wysokość środków finansowych jest ściśle określona w uchwale budżetowej powiatu na dany rok budżetowy i jest wiążąca dla Kapituły rozpatrującej wnioski kandydatów.

§2.
Kategorie nagród
1. Nagroda może być przyznana w trzech kategoriach:
1) „Kultura”,
2) „Sport”,
3)„Inicjatywa społeczno - gospodarcza”,
2. Nagroda w kategorii „ KULTURA” jest przyznawana za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, w szczególności za:
1) realizację programów i przedsięwzięć kulturalnych;
2) upowszechnianie czytelnictwa, muzealnictwa, muzyki, teatru, plastyki, tańca, fotografii oraz popularyzację wiedzy w wymienionych dziedzinach;
3) inicjowanie nowatorskich form życia społeczno-kulturalnego;
4) ochronę dziedzictwa kultury;
5) działalność twórczą i artystyczną stowarzyszeń społeczno – kulturowych;
6) twórczość literacką, plastyczną, muzyczną, teatralną, fotograficzną, filmową oraz artystyczne prezentacje dzieł sztuki.
3. Nagroda w kategorii „SPORT” ” jest przyznawana za szczególne osiągnięcia w sporcie, w szczególności za:
1) osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie;
2) szczególną aktywność i wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej w dziedzinie kultury fizycznej;
3) organizację imprez sportowych o zasięgu, co najmniej powiatowym, podejmujące działania sportowo-rekreacyjne na rzecz mieszkańców powiatu oraz promujące powiat łomżyński poprzez sport.
4. Nagroda w kategorii „INICJTYWA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA” jest przyznawana za działalność społeczną w szczególności za:
1) realizację inicjatyw, programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych;
2) podnoszenie standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej;
3) wspieranie i upowszechnianie wolontariatu;
4) promowanie inicjatyw z zakresu integracji i polityki społecznej;
5) wspieranie zadań z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym
oraz gospodarczą w szczególności za:
1) wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarki powiatu łomżyńskiego;
2) wdrażanie nowych technologii;
3) współpracę ze szkołami zawodowymi;
4) budowę pozytywnego wizerunku na rynku krajowym i zagranicznym, w tym między innymi poprzez zatrudnianie osób niepełnosprawnych,
5) tworzenie miejsc pracy;
6) udział w życiu społecznym i kulturalnym powiatu łomżyńskiego.

§3.
Tryb zgłaszania kandydatów do nagrody
1. Zgłoszenia kandydatur do nagrody dokonuje się w formie pisemnej, na druku wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Osoba, której kandydatura została zgłoszona do nagrody powinna wyrazić pisemną zgodę na jej zgłoszenie wg załącznika nr 2 do niniejszego regulaminu.
3. Nagroda może być przyznana na wniosek:
1) organów administracji publicznej;
2) instytucji;
3) organizacji pozarządowych;
4) osób fizycznych - grupa w liczbie nie mniejszej niż 25 osób i osób prawnych.
4. Nagroda może być również przyznana z inicjatywy własnej Starosty Łomżyńskiego.
5. Jeden podmiot może zgłosić do nagrody tylko jednego kandydata w danej kategorii.
6. Laureatem nagrody za promocję powiatu łomżyńskiego można zostać nie częściej niż raz na trzy lata.
7. Nabór wniosków o przyznanie nagrody ogłasza się w formie informacji zamieszczonej na stronie internetowej Powiatu Łomżyńskiego www.powiatlomzynski.pl
8. Wnioski, o których mowa w ust.1 , zawierające zgłoszenia kandydatów należy składać w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łomży w terminie do końca maja każdego roku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża (decyduje data stempla pocztowego).

§4.
Tryb pracy Kapituły Konkursu
1. Wyboru laureatów nagrody w poszczególnych kategoriach dokonuje kapituła konkursu.
2. Kapitułę powołuje Starosta Łomżyński w formie zarządzenia.
3. W skład Kapituły wchodzą:
1) Starosta Łomżyński lub upoważniona przez niego osoba – pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącego;
2) dwóch przedstawicieli Rady Powiatu;
3) trzech przedstawicieli z kategorii objętych nagrodą, po jednym z każdej kategorii.
4) przedstawiciel Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych – pełni jednocześnie funkcję sekretarza.
4. Kapituła ocenia wnioski zawierające zgłoszenia kandydatów pod względem formalnym i merytorycznym. W przypadku braków formalnych Kapituła wzywa do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni.
5. Wniosek o przyznanie nagrody pozostawia się bez rozpoznania w przypadku złożenia po terminie lub wycofania przez wnioskodawcę bądź nieuzupełnienia go w terminie wskazanym w ust. 4.
6. Z grona przedłożonych wniosków spełniających kryteria formalne kapituła wybiera laureatów w poszczególnych kategoriach.
7. Kapituła głosuje jawnie i dokonuje wyboru zwykłą większością głosów, przy udziale, co najmniej czterech członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego.
8. Członek Kapituły, który kandyduje do nagrody, nie bierze udziału w głosowaniu w danej kategorii.
9. Członek Kapituły podlega wyłączeniu od udziału w głosowaniu jeśli pozostaje z którymś z kandydatów do nagrody w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik głosowania może mieć wpływ na jego rozstrzygnięcie.
10. Kapituła może przyznać nagrodę więcej niż jednemu podmiotowi w każdej kategorii, może również zrezygnować z przyznania nagrody.
11. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i protokolant.
12. Dane osobowe zawarte we wnioskach o przyznanie nagrody nie mogą być przetwarzane i wykorzystane do innych celów niż wybór nominowanych i przyznanie nagród.
13. Czynności organizacyjne, weryfikację wniosków oraz sprawowanie kontroli w zakresie wszelkich spraw objętych niniejszym regulaminem wykonuje Wydział , Promocji , Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27.
14. Zarząd Powiatu Łomżyńskiego zatwierdza listy laureatów wytypowanych do otrzymania nagrody oraz proponuje wysokość nagrody na podstawie wniosku kapituły.
15. Informacja o przyznanych nagrodach zostanie podana do publicznej wiadomości, a ich wręczenie odbywa się podczas sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego lub innej uroczystości powiatowej.
§5.
Postanowienia końcowe
1. Inne, wynikające z procedury czynności nie ujęte w niniejszym regulaminie, rozstrzyga każdorazowo Kapituła.
2. Kapituła może wnioskować do Starosty o zmiany regulaminu Konkursu.
3. Wszelkich informacji o Konkursie w imieniu kapituły udziela Wydział Promocji, Rozwoju i Sprawa Społecznych.


Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu „Nagrody Starosty za promocje powiatu”

Wniosek o przyznanie „ Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu”
w kategorii*:
1) „Kultura”.
2) „Sport”.
3)„Inicjatywa społeczno - gospodarcza”.

1.Dane kandydata.
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu

Adres/siedziba

Telefon


E-mail

2.Charakterystyka działalności kandydata/podmiotu.
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić
3.Uzasadnienie zgłoszenia wniosku.
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

4.Dane zgłaszającego.
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu…………………………………………………………….
Adres/siedziba , telefon, e-mail…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
5.Załączniki do wniosku (np. informacje o innych przyznanych nagrodach, wyróżnieniach, zdjęcia , certyfikaty, artykuły itp.)

…………………………………………………………………………………………………..

………………………….. ……………………………………….
Miejscowość i data Pieczęć/podpis zgłaszającego

Załącznik nr 2
do Regulaminu Konkursu „Nagrody Starosty za promocje powiatu”

Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury do „ Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu” w kategorii*:
1) „Kultura”.
2) „Sport”.
3)„Inicjatywa społeczno - gospodarcza”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb przyznania „ Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu” – zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
………………………………… ……………………………………..
Miejscowość i data Podpis Kandydata*niepotrzebne skreślić
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 10 maj 2012 15:09
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1624 razy