BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XV/91 /04 RADY POWIATU ŁOMŻYNSKIEGO

z dnia: 5 sierpnia 2004 r.
w sprawie w sprawie zmian budżetu powiatu na 2004 rok
Na podstawie art.12 pkt. 5 i pkt. 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) – Rada Powiatu uchwala, co nastepuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu w dziale 600 – “Transport i łączność”, rozdział 60014 – “Drogi publiczne powiatowe” o kwotę – 378.626 zł, z tego w § 6300 – 184.500 zł, a w § 8510 – 194.126 zł oraz zmniejsza się je w § 6291 o kwotę – 3.000 zł.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu w dziale 600 – “Transport i łączność”, rozdział 60014 – “Drogi publiczne powiatowe” w § 6050 o kwotę – 405.549 zł, a zmniejsza się go w § 6051 o kwotę – 3.000 zł.
§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 1.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Dochody ogółem - 16.874.169 zł
- Wydatki ogółem - 17.341.821 zł

§ 5. Źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 467.652 zł stanowi równoważąca go część nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych niewykorzystanych do dnia 31 grudnia 2003 r.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza si ę Przewodniczącemu Zarządu Powiatu
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Henryk KŁOSIŃSKI









Załącznik do uchwały
Rady Powiatu Łomżyńskiego
Nr XV/ 91 /04
z dnia 5 sierpnia 2004 r.

Objaśnienie zmian
w budżecie powiatu na 2004 rok, wprowadzonych niniejszą uchwałą

1.W związku ze wzrostem od 1 maja 2004 r. stawki podatku VAT z 7 % na 22 % od robót drogowych – Zarząd Powiatu Łomżyńskiego zawarł w dniu 29 czerwca 2004 r. dodatkowe porozumienia z gminami: Łomża, Miastkowo, Piątnica i Śniadowo reprezentowanymi przez ich Wójtów w sprawie współfinansowania z ich budżetów przebudowy odcinków dróg powiatowych (Stary Cydzyn – Rządkowo; Szczepankowo – Jarnuty; Tarnowo – Kraska). Pomoc ich wg. tych porozumień na pokrycie nakładów przebudowy wymienionych dróg wyniesie – 1.408.471 zł (i w stosunku do uchwały budżetowej wzrosła o – 184.500 zł, co wyrażono treścią § 1 uchwały w paragrafie 6300 – „Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”.
2.Przy stawce 22 % VAT obciążenie nakładów przebudowy dróg wyniesie – 590.404,30 zł i wzrośnie o – 402.548,30 zł w porównaniu z obciążaniem ich kwotą – 187.856 zł z tytułu VAT w stawce 7 %. Przyrost o 15 % obciążenia VAT-em części nakładów pokrywanych środkami SAPARD w wysokości – 1.384.764 zł wynosi – 194.125,80 zł. Skutku tego jednakże Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie będzie pokrywać w ciężar środków SAPARD. Natomiast powiatowi będzie służyło prawo do odzyskania tej kwoty poprzez jej zwrot przez Urząd Skarbowy w Łomży w myśl § 27a ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 145, poz. 1541). Dlatego w zapisach § 1 uchwały stworzono plan dochodów w § 8510 – „wpływy z różnych rozliczeń w kwocie – 194.126 zł.
3.Po zmniejszeniu o – 3.000 zł, plan dochodów (§ 6291) oraz plan wydatków (§ 6051) będzie wynosić – 1.384.764 zł, tzn. tyle ile wg. umowy zaangażowanych zostanie środków SAPARD na dofinansowanie przebudowy wymienionych wcześniej dróg powiatowych. Stąd zwiększenie planu wydatków w § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” ujęto w zapisach § 2 uchwały w kwocie – 405.549 zł zasadnie (402.548,30 zł na pokrycie przyrostu 15 % VAT, a – 3.000 zł z uwagi na obniżenie planu w § 6051).
4.Na pokrycie deficytu budżetu w kwocie – 467.652 zł (§ 5 uchwały) przeznacza się część nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych niewykorzystanych do dnia 31 grudnia 2003 r. na kwotę – 548.346,31 zł.
Zmiany budżetu zaprojektowane w tej uchwale przynależą do kompetencji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Kłosiński
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 23 sie 2004 09:48
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1566 razy